YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.03.2005 Esas: 2004 / 17302 Karar: 2005 / 4053

Alışveriş Merkezinde Çantası Çalınan Kişinin İşyeri ile Merkezin Sahip ve Yetkilileri Aleyhindeki Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerekir.

Özet:

Manevi tazminat, kişilik haklarının ağır bir surette ihlal edilmesi halinde istenebilir. Kişisel haklar ise kişisel varlıkların korunması için kişilere tanınan hayat, sıhhat, ad, şeref, mesleki ve ticari haysiyet gibi çok önemli, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Alışveriş merkezinde çantanın çalınması ile kişisel hakların zarara uğradığı kabul edilemez. Açıklanan hususlar nazara alınmadan manevi tazminata karar verilmiş olması isabetsizdir.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı Z. Giyim İth. Ltd. Şti. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılardan C. A.Ş.’nin içinde bulunduğu diğer davalı Z. Giyim A.Ş.’de alışveriş yaparken çantasının çalındığını, hırsızı yakalatmak için gerekli girişimde bulunulmadığını, kamera sisteminin çalışmadığını ileri sürerek 500.000.000.-TL maddi ve 1.000.000.000.-TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, olayın davalılardan Z. Giyim Ltd. Şti.’ne ait mağazada gerçekleştiği, anılan şirketin kamera sistemini kurup, müşterilerinin rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamamakla olayda kusurlu bulunduğunu, bu olayın davacı da derin üzüntü ve ızdıraba neden olduğu gerekçe gösterilerek 308.529.920.-TL maddi ve 1.000.000.000.-TL manevi tazminatın davalılardan Z. Giyim Ltd. Şti.’den tahsiline, diğer davalılar hakkındaki davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı Z. Giyim Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- B.K.’nun 49. maddesine göre manevi tazminat, kişilik haklarının ağır bir surete ihlal edilmesi halinde istenebilir. Anılan yasa hükmüne göre kişisel haklar kişisel varlıkların korunması için fertlere tanınan hayat, sıhhat, ad, şeref, mesleki ve ticari haysiyet gibi çok önemli kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardır. İlmi ve kazai içtihatlar da bu doğrultudadır. Somut olayda olduğu gibi alışveriş yaparken çantasının çalınmış olması ile davacının kişisel haklarının zarara uğradığı kabul edilemez. Mahkemece bu yön gözetilmeden yazılı şekilde manevi tazminata hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte belirtilen nedenle diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte belirtilen nedenle temyiz olunan kararın davalılardan Z. Giyim Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.