YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.02.2019 Esas: 2015/32701 Karar: 2019/4550

Basın İş Kanunu – Kıdem Tazminatı Ödeme Zamanı ve Faiz

Özet:

Davacı işçi, Basın İş Kanunu’na tabi olup Basın İş Kanunu’nda, İş Kanunu’ndaki gibi kıdem tazminatının fesihte ödeneceğine ilişkin bir düzenleme olmayıp ayrıca Basın İş Kanunu’ndan doğan kıdem tazminatı, ücret ve ücret benzeri alacaklara da mevduat faizi işletileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından kıdem tazminatı ve faiz başlangıcının dava tarihi yerine fesihten başlatılması, kıdem tazminatında faiz başlangıcı açısından dava ve ıslah ayırımı yapılmaması ve genel tatil alacağına yasal faiz yerine mevduat faizi yürütülmesi hatalıdır.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, askere gitmesi nedeniyle iş akdinin işverence feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, genel tatil ve ücretli yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, askere gitmesi nedeniyle davacının işten ayrıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının mahkeme huzurundaki yeminine göre belirlenen 22 günlük izin karşılığının net 1.100 TL ücrete göre 806,66 TL olmasına rağmen 7.786,66 TL izin ücretine hükmedilmesi hatalıdır.

3-Davacı, Basın İş Kanunu’na tabi olup Basın İş Kanunu’nda, İş Kanunu’ndaki gibi kıdem tazminatının fesihte ödeneceğine ilişkin bir düzenleme olmayıp ayrıca Basın İş Kanunu’ndan doğan kıdem tazminatı, ücret ve ücret benzeri alacaklara da mevduat faizi işletileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından kıdem tazminatı ve faiz başlangıcının dava tarihi yerine fesihten başlatılması, kıdem tazminatında faiz başlangıcı açısından dava ve ıslah ayırımı yapılmaması ve genel tatil alacağına yasal faiz yerine mevduat faizi yürütülmesi hatalıdır.

4-Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde gösterilmemesinin infazda tereddüt yaratacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.