YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.01.2005 Esas: 2004 / 8996 Karar: 2005 / 150

Dilekçe Ekindeki Vekaletnamede Açık Adres Bulunması Halinde Dava Dilekçesinde Davacı Adresinin Yazılmamış Olması Kanuni Eksiklik Sayılamaz.

Özet:

Dava dilekçesinde davacı adresinin de yazılı olması gerekir. Dava dilekçesinde kanuni eksiklik bulunması halinde davalı ilk itirazda bulunabilir. Somut olayda dava, vekil tarafından açılmıştır. Dilekçe ekindeki vekaletnamede, davacının açık adresi bulunmaktadır. Bu durumda dava dilekçesinde davacı adresinin bulunmaması kanuni eksiklik sayılamaz.

R.ile N. aralarındaki tapu iptali ve tescil davasında dava dilekçesinin iptaline dair Konya 1. Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 08.04.2004 gün ve 1219/158 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, 17771 ada 7 nolu parselin davalı adına kayıtlı 1/2 payının iptali ile vekil edeni adına tapuya tesciline, olmadığı takdirde satış bedeli olarak ödenen 65.896 USD’nin dava tarihinden itibaren dövize uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, cevabında öncelikle dava dilekçesinde davacı adresinin olmaması nedeniyle dava dilekçesinin iptaline karar verilmesini istemiş, esas yönünden de davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece dava dilekçesinde davacı adresinin bulunmaması nedeniyle dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi üzerine hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, harici satın alma yoluyla oluşan zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde ödenen bedelin iadesi isteğine ilişkindir.

Mahkemece, HUMK’nun 179/1. maddesi hükmüne dayanılarak dava dilekçesinde davacının açık adresinin belirtilmemiş olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin iptaline karar verilmiştir. HUMK’nun 179/1. maddesi uyarınca dava dilekçesinde davacının adresinin de yazılı olması gerekir. Aynı kanunun 187/7. maddesine göre de dava dilekçesinde davacı adresi yoksa davalı dava dilekçesinin düzenlenmesinde kanuni noksanlık bulunduğunu bildirerek ilk itirazda bulunabilir. Somut olayda, dava dilekçesi davacı vekili tarafından düzenlenmek suretiyle dava açılmış olup, dava dilekçesi ekinde davacı vekilinin vekaletnamesi dosyaya sunulmuştur. Dava dilekçesinde davacının adresinin bulunmamasına karşın, davacı vekilinin dava dilekçesi ekinde mahkemeye verdiği vekaletnamede davacı adresi yazılı ise artık bu husus kanuni bir noksanlık sayılamaz. Zira, dava dilekçesinde davacı adresinin yazılması zorunluluğu usulünce ve sağlıklı bir şekilde tebliğ yapılabilmesi amacına yöneliktir. Davacı vekilince düzenlenen dava dilekçesi ekindeki vekaletnamede davacının açık adresi belirtilmiştir. Bu bakımdan, dava dilekçesinin düzenlenmesinde kanuni bir eksiklik söz konusu değildir. Açıklanan nedenlerle mahkemece yazılı gerekçe ile dava dilekçesinin iptaline karar verilmiş olması doğru değildir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle ve HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA ve 10,10 YTL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 11.01.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.