YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.02.2019 Esas: 2015/34613 Karar: 2019/3660

Emeklilik Sebebiyle Fesih – İşverene Bildirim Yükümlülüğü

Özet:

Davacı işçi, fesih tarihinde emeklilik koşullarını sağlamıştır. Kısaca bu tarih itibari ile kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davacının bu yönde iradesini açıklamaması ve kurumdan aldığı belgeyi ibraz etmemesi veya sonra ibraz etmesi hak kazanmayı ortadan kaldırmaz. Bu durum ancak muaccel olma ve temerrüt olgusunu etkiler. Davacının kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken çelişkili gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 01.08.1996 tarihinde … Üniversitesi’ne ait Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde temizlik elemanı olarak çalışmaya başladığını, en son ücretinin net 1.000,00 TL. olduğunu, ücretin bankaya yatırıldığını, işyerinde yemek verildiğini ve servis sosyal hizmeti sunulduğunu, davacının 05.02 2014 tarihinde emeklilik nedeni ile işten ayrıldığını, kıdem tazminatının ödenmediğini, davacının Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki çalışmasının kesintisiz şekilde gerçekleştiğini, çalışma dönemi içinde işveren üniversitenin bir çok alt işveren ile çalıştığını, sigorta primlerinin alt işverenler tarafından ödendiğini, diğer davalı … Ltd. Şti.nin işyeri devri nedeni ile davacının kıdem tazminatından sorumlu olduğunu beyanla kıdem tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … Tem. Tekstil Gıda ve Dayanıklı Tüketim San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin cevap dilekçesinde özetle: davacının çalışma döneminde işvereni sıfatında olan diğer işverenleri davaya dahil etmediğini, davalı firmanın 01.07.2013 tarihinden itibaren … Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temizlik hizmeti ihalesini alarak çalışmaya başladığını, davacının da bu bağlamda çalıştığını, bu tarihten önceki dönem bakımından husumet itirazları bulunduğunu, … ile yapılan sözleşme gereği davacı ücretinin üniversite tarafından belirlendiğini, yapılan işe ilişkin emir ve talimatların da üniversiteye bağlı kimseler tarafından verildiğini, bu nedenlerle davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Davalı … Rektörlüğünün cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkili yer mahkemesinde açılmadığını, … İş Mahkemesinde açılması gerektiğini, davacı taleplerinin işe başlama tarihi dikkate alındığında zamanaşımına uğradığını, işin başından sonuna kadar ve müteahhitlik ilişkisi içinde üniversitenin kendi personeli ile katılımı olmaksızın yürütüldüğünü, bu iş nedeni ile husumet yöneltilemeyeceğini, ihaleyi alan firmalar ile Üniversite arasındaki hukuki ilişkinin alt işverenlik olarak yorumlanamayacağını, hizmet akdinin yüklenici firma ile işçi arasında kurulduğunu, işçinin ihaleyi alan firma bünyesinde çalıştığını, ihaleyi alan firma nezdinde çalışan işçilerin üniversite işçisi olarak kabulünün mümkün olmadığını, davanın ve davacının çalıştığı diğer firmalara davanın ihbar edilmesini talep ettiklerini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; “davacı vekili her ne kadar davacının emeklilik nedeniyle iş akdinin feshettiğini iddia etmiş ise de 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesi ne göre emeklilik nedeniyle fesihlerde işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı ancak işçinin bağlı bulunduğu kurumdan veya sandıktan tahsise yada tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümünün doğduğu faiz başlangıcının da bu tarih olarak esas alınacağı davacının böyle bir yazıyı işverene bildirdiğine dair belge ibraz edemediği, SGK’dan celbedilen 05.02.2014 tarihli işten ayrılış bildirgesinde de işten ayrılış nedeninin (03) kodu ile istifa olarak belirtildiği ve davanın ispat edilemediği” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dosya içerisinde davacıya ait 05.02.2014 tarihli SGK’dan alınmış olan “yaşlılık aylığı almaya hak kazandınız” içerikli yazısı bulunmaktadır. Ayrıca davacının SGK yazısı ile aynı tarihte işten ayrılışının yapıldığı işten ayrılış bildirgesinde görülmektedir.

Dosya içeriğine göre davacı işçi, fesih tarihinde emeklilik koşullarını sağlamıştır. Kısaca bu tarih itibari ile kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davacının bu yönde iradesini açıklamaması ve kurumdan aldığı belgeyi ibraz etmemesi veya sonra ibraz etmesi hak kazanmayı ortadan kaldırmaz. Bu durum ancak muaccel olma ve temerrüt olgusunu etkiler. Davacının kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken çelişkili gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.