YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.10.2004 Esas: 2004 / 1864 Karar: 2004 / 10287

Fatura Tek Başına Mal Teslimini Kanıtlamaz.

Özet:

Dava, itirazın iptali talebine ilişkindir. Fatura tek başına mal teslimini gösteren belgelerden değildir. Bu husus nazara alınmadan davalının malı teslim aldığı kabul edilerek sorumluluğuna karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davalıya satılıp teslim edilen faturalı mal bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahsili için girişilen takibe itiraz edildiğini iddia ederek itirazın iptaliyle takibin devamına ve % 40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre davalıya tebliğ edilen faturaya davalı tarafından itiraz edilmediği anlaşıldığından davanın kabulüyle davalının takip dosyasına yaptığı itirazın iptaliyle takibin devamına, % 40 tazminatın davalıdan tahsiline dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Fatura tek başına mal teslimini gösteren belgelerden değildir. Bu yön gözetilmeksizin mahkemece davalının malı teslim aldığı kabul edilerek sorumluluğuna karar verilmiş olması yanlıştır.

2- Benimseme biçimine gelince, faize faiz yürütülmesi de B.K.’nun 104/son maddesi hükmüne aykırılık oluşturur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.