YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 22.06.2016 Esas: 2015 / 10366 Karar: 2016 / 6884

Haklı Nedenlerle Bir Ortağın Şirket Ortaklığından Çıkarılmasını İsteme Hakkı Ortaklara Değil Şirket Tüzel Kişiliğine Tanınmış Bir Haktır.

Özet:

Dava, davalının hem ortak hem de şirket işlerinde yetkili temsilci olduğu ortaklığın aleyhine faaliyetlere girişerek haksız rekabet yarattığı, şirkette sebep olduğu huzursuzluk nedeniyle şirketin veriminin azaldığı iddiasına dayalı olarak davalının şirket ortaklığından çıkarılması talebine ilişkindir. Haklı nedenlerle bir ortağın şirket ortaklığından çıkarılmasını isteme hakkı ortaklara değil şirket tüzel kişiliğine tanınmış bir haktır. Açıklanan nedenlerle, şirket ortağı tarafından açılan davanın aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle dava şartı yokluğundan reddine karar verilmelidir. 

Taraflar arasında görülen davada … .. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.04.2015 tarih ve 2008/365-2015/254 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili; müvekkili … Dershanesi Özel Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nde hem ortak hem de şirket işlerinde yetkili temsilci olan davalının, ortaklığın aleyhine faaliyetlere girişerek haksız rekabet yarattığını, davalının …’te başka bir dershane kurma hazırlıklarına girdiğini, dersane öğretmenlerini ayartarak yeni kuracağı dersanede iş teklif ettiğini, 2008 yılı Ocak ayında da …’te … Dershaneleri’nin şubesini faaliyete geçirdiği, … Dergisinin temsilcisi sıfatıyla …’teki öğrencileri … Dergisine abone yapmaya, … Dergisini pazarlamaya, büro açmaya, ücretli ve ücretsiz deneme sınavı yapmaya ve “…” ismiyle broşür ve el ilanı dağıtmaya yetkili kişi olarak çalıştığını, davalının davacı şirkette sebep olduğu huzursuzluk nedeniyle şirketin veriminin azaldığı ve maddi kayıplara uğradığını, davalının bu eylemleri nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan başvuru nedeniyle Bakanlık yetkililerince yapılan soruşturma sonucunda davalının çalışma izin onayının iptal edildiği ve sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek davalı ortak … …’in şirketten çıkarılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; öncelikle davanın husumet yönünden reddi gerektiğini, davacı şahısların işbu davayı açamayacağını, müvekkilinin davacı şirkette ortak olmakla birlikte müdür sıfatını haiz olmadığını, bu nedenle haksız rekabetinin söz konusu olamayacağını, … Dersanesi’nde ortak olmadığını sadece geçimi sağlamak için öğretmen olarak çalıştığını, davacının iddialarının gerçek dışı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının davacı şirketin ortağı olduğu, her nekadar müdür sıfatını haiz olmasa da kendisine verilen sınırlı temsil yetkisi nedeniyle aynı iş kolunda faaliyette bulunan başka bir şirketin yetkilisi olmakla 6762 sayılı TTK’nın 187. maddesinde sayılan haklı nedenlerin gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı … …’in, … Dershanesi Özel Eğitim Hizmet Tic. Ltd. Şti. ortaklığından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dava, davalının şirket ortaklığından çıkarılması istemine ilişkin olup, mahkemece, şirket ve ortakları tarafından açılan davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak 6762 sayılı TTK’nın 551/3. maddesine göre, esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şartiyle şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebilir. Kanun koyucu bu düzenleme ile muhik sebeplerin varlığı halinde bir ortağın şirketten çıkarılmasını talep etme hakkını yalnızca şirkete tanımış olup, şirket ortaklarına işbu davada taraf olabilme ehliyeti tanımadığından, mahkemece gerçek şahıs davacılar yönünden aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiğinden, yerel mahkeme kararının davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.