YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 07.03.2005 Esas: 2004 / 8567 Karar: 2005 / 2210

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat – Haksız Yere Bir Kimsenin Malının Haczedilmesi Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturur.

Özet:

Davacı, haksız yapılan haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Dosya kapsamından davalının sahte senede dayanarak davacı aleyhine icra takibi yaptığı, taşınmazını haczettirip sattırdığı anlaşılmaktadır. İhalenin feshi davası sonucu ihale iptal edilmiş ve menfi tespit davası sonucunda davacının borçlu olmadığı tespit edilmiştir. Haksız yere bir kişinin malının haczettirilmesi kişilik haklarına saldırı oluşturur. Bu durumda manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken tümden reddi hatalıdır.

Davacı Z. vekili A. tarafından, davalı R. aleyhine 01.03.2002 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 08.04.2004 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Öteki temyiz itirazına gelince;

Dava, haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalının sahte senede dayanarak davacı aleyhine yaptığı icra takibi sonucu, davacının taşınmazının haczedilip satıldığı, ihalenin feshi kararı ile bu satışın iptal edildiği ve davacının açtığı menfi tespit davasında davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verildiği ve bu kararın onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Haksız yere bir kimsenin mallarının haczettirilmesi o kimsenin şeref ve haysiyetini ihlal eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden ve Borçlar Yasası’nın 49. maddesi gereğince manevi tazminat ile sorumlu tutulmayı gerektiren bir davranıştır. Bu nedenle davacı yararına manevi tazminata karar verilmek gerekirken bu istemin tümden reddi doğru değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.