İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../….

DAVACI                    : ………

VEKİLİ                      : Av. …………

DAVALI                     : ………….

VEKİLİ                      : Av. ……………

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 13.12.2016 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 22.02.2016 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının davalı işyerinde 11.10.2012 tarihinden 31.01.2016 tarihine kadar aralıksız olarak çalıştığını, davacı tarafından 07.01.2016 tarihinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Unkapanı SGM’den alınan yazıya göre 21 yıl sigortalılık süresi ve 4756 prim ödeme gün sayısının bulunduğunu, davacının davalı işyerine verdiği 07.01.2016 tarihli dilekçeyle, SGK yazısına dayanarak ilişiğinin kesilmesini, kıdem tazminatı karşılığının banka hesabına ödenerek işten ayrılmak istediğini bildirdiğini, davacının işten ayrılma sebebinin kabul edilmesine rağmen kıdem tazminatı alacağının ödenmediğini, davacının davalı kurumda çalışırken 11.724,06 TL aylık brüt ücret aldığını iddia ederek 13.433,00 TL kıdem tazminatı alacağının tahsilini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 13.04.2016 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davacının davalı işyerinde 11.10.2012-31.01.2016 tarihleri arasında çalıştığını, davacının son aylık brüt ücretinin 11.200,00 TL olduğunu, davacının istifa dilekçesinin haklı bir nedene dayanmadığını, davacının tamamen başka bir işe geçmek amacıyla kıdem tazminatı alamayacak şekilde iş akdinin tek taraflı ve haksız olarak sona erdirdiğini iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Dava dilekçesi ekinde SGK yazısının, istifa dilekçesinin, ücret bordrosunun sunulduğu,
 2. Şişli SGM yazı cevabında, davacının hizmet dökümünün, işyeri bilgilerinin, işe giriş çıkış bildirgelerinin gönderildiği,
 3. Davalı delil listesi ekinde, davacının özlük dosyasının sunulduğu tespit edilmiştir.
 • HİZMET SÜRESİ

Dosya kapsamında, davacının hizmet süresi yönünden ihtilaf bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının hizmet süresinin, talep ve kabul gibi 11.10.2012-31.01.2016 tarihleri arasında 3 yıl 3 ay 22 gün olduğu tespit edilmiştir.

 • ÜCRET

Davacı vekili, davacının davalı kurumda çalışırken 11.724,06 TL aylık brüt ücret aldığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının son aylık brüt ücretinin 11.200,00 TL olduğunu iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan ücret bordrolarının incelenmesinde, davacının son brüt ücretinin 11.200,00 TL olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, ücret bordrosu doğrultusunda, davacının son ücretinin brüt 11.200,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedip etmediği, bu doğrultuda davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Kıdem tazminatı alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacı tarafından 07.01.2016 tarihinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Unkapanı SGM’den alınan yazıya göre 21 yıl sigortalılık süresi ve 4756 prim ödeme gün sayısının bulunduğunu, davacının davalı işyerine verdiği 07.01.2016 tarihli dilekçeyle, SGK yazısına dayanarak ilişiğinin kesilmesini, kıdem tazminatı karşılığının banka hesabına ödenerek işten ayrılmak istediğini bildirdiğini, davacının işten ayrılma sebebinin kabul edilmesine rağmen kıdem tazminatı alacağının ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının istifa dilekçesinin haklı bir nedene dayanmadığını, davacının tamamen başka bir işe geçmek amacıyla kıdem tazminatı alamayacak şekilde iş akdinin tek taraflı ve haksız olarak sona erdirdiğini iddia etmiştir.

Davalı işveren tarafında sunulan özlük dosyası kapsamında, davacının istifa dilekçesinin ve ekinde SGK yazısının bulunduğu tespit edilmiştir.

Davacının istifa dilekçesi:

………….’de 11 Ekim 2012 tarihinde bu yana Hukuk Müşaviri unvanıyla sürdürmekte olduğum görevimden, 31 Ocak 2016 tarihi itibariyle iş akdimi sonlandıracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Bu meydanda;

 • Ek’te sunduğum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi’nden verilen yazıya da dayanarak, kurumunuzda çalışmaya başladığım 11.10.2012 tarihinden ilişiğimin kesileceği tarihe kadar hesaplanacak kıdem tazminatı karşılığının,
 • Aynı süre içerisinde hak edip de kullanmadığım ücretli izin günleri bedelinin ve
 • Herhangi bir yasal veya akdi menfaat ya da haktan kaynaklanan diğer ödemelerin nezdinizde detayları bulunan banka hesabına ödenmesi;

Ayrıca, ……………. nezdinde açık bulunan, şahsıma ait ………… numaralı ………….. sözleşmesi hesabımda birikmiş olan paranın aynı şirket nezdindeki ………….. numaralı kişisel ……………. sözleşmesi hesabıma transfer edilmesi

Konularında gereğinin yapılarak şahsıma bilgi verilmesini talep ve rica ederim.

Davacının istifa dilekçesi ekindeki ekli belge:

“… ………… hakkında dilekçe tarihi olan 07.01.2015 tarihi itibariyle yapılan incelemede; adı geçenin sigortalılık süresinin 21 yıl, prim ödeme gün sayısının ise 4756 gün olduğu anlaşılmıştır.

Bu yazı, adı geçenin isteği ve 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği verilmiş olup, kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 25.01.2013 tarih, 2012/10954 Esas, 2013/909 Karar sayılı kararı ile “…hat sorumlusu olarak çalışan davalı 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 04.07.2011 tarihli istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davalı 15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Davacının işten ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkân tanımaktır.” içtihadı benimsenmiştir.

Bu durumda, davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususunda hukuki değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, talep doğrultusunda davacının hak kazanabileceği kıdem tazminatı hesaplanacaktır.

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 3 yıl 3 ay 22 gündür. Davacının son brüt ücreti 11.200,00 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 4.092,53 TL

Brüt Ücret               Toplam
4.092,53 TL x 3 yıl = 12.277,59 TL
4.092,53 TL / 12 ay x 3 ay = 1.023,13 TL
4.092,53 TL / 365 gün x 22 gün = 246,67 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 13.547,40 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 102,82 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 13.444,57 TL
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri,

Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 13.433,00 TL 13.444,57 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.13.04.2017

Hesap Bilirkişi

Gökmen Ergür