YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.01.2005 Esas: 2004 / 30996 Karar: 2005 / 669

İşçinin İsteği veya Rızası ile Gerçekleşen Statü Değişikliği Kıdem Tazminatına Hak Kazandırmaz.

Özet:

Davacı işçi, iş sözleşmesine bağlı çalışmaktayken sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek suretiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur. Kural olarak statü değişikliği kıdem tazminatını gerektirir. Ancak işçinin isteği veya rızasıyla gerçekleşen statü değişikliği halinde kıdem tazminatı talep edilemez.

Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı TEDAŞ A.Ş.’nin avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı işçi, davalıya ait işyerinde iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek suretiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren, statüsü değişen davacının süresi içinde iş sözleşmesini feshetmeyip çalışmaya devam ettiğini, halen de çalışmakta olduğunu belirterek isteğin reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektirir biçimde sona erdiği gerekçesiyle isteğin kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve özellikle davacı tanıklarının anlatımlarına göre işyerinde iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan tüm işçilerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi konusunda genel bir uygulama başlatıldığı, uygulamayı kabul etmeyen işçilere ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek iş sözleşmelerinin feshedildiği, statü değişikliğini kabul edenlerin ise sözleşmeli personel statüsüne geçerek çalışmaya devam ettikleri, davacının da 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre düzenlenen sözleşmeli personel sözleşmesini imzalamak suretiyle çalışmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.

Kural olarak statü değişikliği kıdem tazminatını gerektirir ise de, dairemizin yerleşik uygulamasına göre statü değişikliği işçinin rızası ya da isteği ile gerçekleşmesi halinde işçinin kıdem tazminatına hak kazanamadığı kabul edilmektedir. Somut olayda, davacı statü değişikliği ya da sözleşmesinin feshine yönelik işverenin iki seçenekli teklifinden statü değişikliğini kabul ederek çalışmaya devam etmiştir. Burada işçinin isteği ile gerçekleşen bir statü değişikliği söz konusudur. Bu nedenle davacı kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu konuda ayrıca belirtmek gerekir ki, davacı işçi Emekli Sandığı iştirakçisi olup, işçilikte geçen bu süre, emeklilik halinde dikkate alınabilecek bir husustur.

Açıklanan hukuki ve maddi olgulara göre davacının kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.