YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.02.2019 Esas: 2016/16286 Karar: 2019/3512

İşe İade Davası Derdest İken, Feshin Askıda Olduğu Bu Dönem İçerisinde Feshe Bağlı Haklar Dava Ve Talep Konusu Edilemez.

Özet:

Dairemiz uygulamasına göre işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açıklandığı üzere 27/08/2013 tarihli bu davada feshe bağlı haklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti taleplerine ilişkin davanın erken açılması nedeniyle usulden reddi gerekirken esasa girilip karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkette 2001 yılında işe başladığını, Online yazı işleri müdürlüğü görevini iş sözleşmesinin fesih olunduğunu, 19/06/2013 tarihine kadar aralıksız olarak sürdürdüğünü, müvekkilinin son aldığı ücretin 5.130,00 TL olduğunu, davalı işverenlik tarafından müvekkilinin hak edişleri ödenmeksizin yasada belirtilen yazılı ihbar sürelerine de uyulmayarak tamamen kötü niyetli haksız bir şekilde 19/06/2013 tarihinde müvekkilinin iş sözleşmesinin feshedildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının talep ettiği alacakları kabul manasına gelmemekle zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının alacağının zamanaşımına uğradığını, davacının müvekkil şirket nezdinde 01/02/2002 tarihinde çalışmaya başladığını ancak davacının iş akdinin 31/10/2003 tarihi itibari ile iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini, fesih anında davacıya müvekkili şirketçe tüm işçilik alacaklarının ödendiğini, davacının bunu ibra ettiğini, davacının 01/11/2003 tarihinde tekrardan çalışmaya başladığını, davacının basın iş kanununa göre çalıştığını, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak davanın reddine talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacının, 27/08/2013 tarihinde iş bu davayı açarak kıdem ve ihbar tazminatı, ikramiye ve yıllık izin ücreti taleplerinde bulunduğu, ancak bu davadan önce 18/07/2013 tarihinde ise işe iade davası açtığı anlaşılmaktadır.

Dairemiz uygulamasına göre işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açıklandığı üzere 27/08/2013 tarihli bu davada feshe bağlı haklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti taleplerine ilişkin davanın erken açılması nedeniyle usulden reddi gerekirken esasa girilip karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.