YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 01.03.2005 Esas: 2005 / 1077 Karar: 2005 / 1752

İstihkak – Ticari İşletmenin Devri Alacaklıların Haklarını Etkilemeyeceği Gibi Devir Alan da İşletmenin Borçlarından Sorumludur.

Özet:

Takip dayanağı borç ilişkisi, haciz adresinin borçluya kiralanmasından kaynaklanmaktadır. Kira alacağı için icra takibi yapılmış ve ödeme emri bu adreste borçluya tebliğ edilmiştir. Haciz sırasında borçlunun hacze gelinen adresle ilgisi olmadığı iddia edilmiştir. Bu durumda davalı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki işlem borcun doğumundan sonra yapıldığından örtülü ticari işletme devri niteliğindedir. Ticari işletmenin devri alacaklıların haklarını etkilemez. Öte yandan devralan da işletmenin borçlarından sorumludur.

Kararın temyizen tetkiki davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi H.A. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Uyuşmazlık, alacaklının İİK’nun 99. maddesine göre 3. kişinin istihkak iddiasının reddi istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı 3. kişinin haciz adresinde fuzuli değil devamlı bulunduğunun kesinleşen yargı kararları ile sabit olduğu, hacizli malların da işgalci durumunda bulunan 3. kişiye ait olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de varılan sonuç doğru değildir.

Takip dayanağı temel borç ilişkisi, haciz adresinin borçluya kiralanmasından doğmaktadır. Kira alacağı için alacaklı yanca takibe geçilmiş ve ödeme emri borçluya 03.11.1998 tarihinde haciz adresinde bizzat tebliğ edilmiştir. 28.12.1999 tarihinde uygulanan haciz sırasında haciz mahalline gelen borçlu haciz adresiyle bir ilgisinin bulunmadığını bildirmiştir. Bu durumda davalı 3. kişi ile borçlu arasındaki ilişki borcun doğumundan hatta takipten sonra gerçekleştirilen örtülü ticari işletme devri niteliğindedir. İİK’nun 44. maddesine göre ticareti terk etmek ve işyerini devretmek belli koşullara bağlı olup bu hususların yerine getirildiği davalı yanca iddia ve ispat olunmamıştır. Devir alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi devir alan davalı da BK.’nun 179. maddesi gereği işletmenin borçlarından sorumlu bulunduğundan davanın kabulü gerekirken reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

O halde, davacı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.