YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.03.2019 Esas: 2016/2888 Karar: 2019/6529

İşyeri Giriş Çıkış Kayıtlarına Göre Hesaplanan Fazla Çalışma Alacağında Takdiri İndirime Gidilmesi Hatalıdır.

Özet:

Mahkemece itibar edilen bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı işyerine giriş çıkış kayıtlarına göre hesaplanmıştır. Dairemizin istikrar kazanan kararları uyarınca fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda karineye dayalı makul indirime (taktiri indirim) gidilmemesi gerektiğinden, mahkemece kayda dayalı hesaplanan fazla mesai ücretinden karineye dayalı makul indirim (taktiri indirim) yapılması isabetsizdir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkette 16/10/2003 tarihinden iş akdinin sona erdiği tarihe kadar uzman iş analisti olarak çalıştığını, fazla mesai ve haftasonu çalışmalarının bulunduğunu ancak iş akdi sona eren davacıya ödemelerin yapılmadığını iddia ederek, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarının bulunmadığını, müvekkili banka çalışma koşullarında cumartesi ve pazar günleri çalışma yapılmadığını, davacının unvanı gereği fazla mesai uygulamasına tabi bir çalışan olmadığını, bu nedenle fazla mesai ücreti kapsamı dışında bulunduğunu, bir işçinin çalıştığı süre boyunca her gün fazla çalışma yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı yasal süresi içinde taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Mahkemece itibar edilen bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı işyerine giriş çıkış kayıtlarına göre hesaplanmıştır.

Dairemizin istikrar kazanan kararları uyarınca fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda karineye dayalı makul indirime (taktiri indirim) gidilmemesi gerektiğinden, mahkemece kayda dayalı hesaplanan fazla mesai ücretinden karineye dayalı makul indirim (taktiri indirim) yapılması isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 25/03/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.