YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 22.06.2005 Esas: 2004 / 32186 Karar: 2005 / 22501

İşyerini Devralan Son İşveren Kıdem Tazminatı Yönünden Tüm Hizmet Süresinden Sorumludur.

Özet:

Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. İşyerinin devri halinde son işveren kıdem tazminatı yönünden tüm hizmet süresinden sorumludur. Açıklanan nedenlerle kıdem tazminatının son işverenden tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta sonu, ulusal bayram ve genel tatil paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılardan U. Nakliyat Ltd. Şti. ile davacı avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalılardan U. Nakliyat Ltd. Şti’nin tüm temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Mahkeme kıdem tazminatına hükmederken ilk işverenler olan F. Petrol Ürünleri A.Ş. ile A. Turizm A.Ş.’de geçen hizmet süresine ait kıdem tazminatına hükmedilmiştir. Son işveren U. Nakliyat Ltd. Şti. işyerini devir aldığına göre tüm hizmet süresinden sorumlu olması gerekir. Bu nedenle davacının tüm davalılar nezdinde geçen hizmet süresi üzerinden son işveren U. Nakliyat Ltd. Şti.’den kıdem tazminatı alacağının tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.06.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.