YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.12.2017 Esas: 2017/27013 Karar: 2017/22101

İşyerinin Devri Halinde Devralan İşveren, Devreden İşveren Döneminde Doğmuş Olan İşçilik Alacaklarından Sorumludur.

Özet:

Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Uyuşmazlık davacının, ücret zam farkı alacağı bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin çalışmakta olduğu işyerinin davalıya devredildiği, devirden önce çalışılan şirketin personel yönetmeliği uyarınca ücret artışlarının yapılmadığı iddia edilerek alacak talep edildiği dosya kapsamı ile sabittir. İşyerinin devri halinde devralan işveren, devreden işveren döneminde doğmuş olan işçilik alacaklarından sorumludur.

Dosya kapsamından, davacının, dava dışı devreden şirkette çalıştığı dönemde, ücretinde gerekli artışların yapılıp yapılmadığı anlaşılamamaktadır. Devreden şirket tarafından personel yönetmeliğine uygun olarak ücret artışı yapılmadığının tespiti halinde, devralan işverenin devreden i Taraflar arasındaki kıdem teşvik primi, ücret zam farkı, yakacak yardımı alacağı, bayram harçlığı, izin harçlığı, aile yardımı, çocuk yardımı, fazla mesai ücreti, dini ve resmi tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmiş ve davalı avukatı tarafından duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 26/09/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiş, duruşma günü davalı adına avukat … ile karşı taraf adına kimse gelmiştir. Duruşmada hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten sonra, dosya incelenmiş ve Dairemizin 2015/27717 E. 2017/14256 K. gereğince eksikliklerin giderilmesi için dosya geri çevrilmiştir.

İşlem tamamlandıktan sonra Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendi, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı iş yerinde çalışırken daha sonradan işyerinin … Enerji grubuna ve sonrasında yine o grup tarafından davalı şirkete devredildiğini, davacının çalışmasını aralıksız olarak sürdürdüğünü, müvekkiline davalı tarafça personel yönetmeliğinin bazı hükümlerinde öngörülen ücret ve sosyal yardımların ödenmediğini ileri sürerek; kıdem teşvik primi, ücret zam farkı, yakacak yardımı, bayram harçlığı, izin harçlığı, aile yardımı, çocuk yardımı ve dini ve milli bayram çalışmaları fazla çalışma ücreti alacağı taleplerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; müvekkili şirketin devirden önceki sosyal hak ve yardımlardan sorumlu tutulamayacağını, ayrıca bu şekilde kabul edilse dahi davacı ile imzalanan devir protokolünde davacının yararlandığı sosyal hakların net bir şekilde yazılıp davacının ihtirazi kayıtsız bu belgeyi imzaladığını ve bu şekilde kendisine ödenen ve ödenmeyen sosyal yardımları kabul ettiğini, davacının taleplerinin tamamen haksız ve yersiz olduğunu savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Uyuşmazlık davacının, ücret zam farkı alacağı bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davacı işçi, çalışmakta olduğu işyerinin, 30.04.2009 tarihinde davalıya devredildiğini, devirden önce dava dışı … Şirketi’nin işçisi olarak çalıştığını ve bu şirketin personel yönetmeliği uyarınca ücret artışlarının yapmadığını ileri sürerek, alacak talebinde bulunmuştur.

03.01.2013 havale tarihli kök bilirkişi raporunda; “Çalışan Devir Protokolü” başlıklı belgede, devreden şirket olarak … Elektrik Üretim A.Ş., devralan şirket olarak …  Kimya San. A.Ş ve çalışan olarak davacının imzalarının olduğu, davacının 30.04.2009 tarihinden itibaren devralan şirkette çalışılacağının hüküm altına alındığı, protokol ekinde bulunan belgede ücret miktarının belirtildiği, davalı şirket personel yönetmeliğine uygun olarak yılda bir defa ücret zammı yapıldığı ve davacının ücret zam farkı alacağı bulunmadığı ifade edilmiştir.

Davacı vekilince bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde; taleplerinin dayanağının, … ..AŞ zamanında düzenlenmiş olan personel yönetmeliği olduğu ve devir tarihindeki ücretin bu yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan yani ücret artışları yapılmadan belirlendiği, devralan davalı şirketin bu nedenle alacaklardan sorumlu olduğu, bilirkişinin devralan davalı şirket personel yönetmeliğine göre değerlendirmelerde bulunmasının hatalı olduğu ileri sürülmüştür.

Davacı vekilinin bu itirazları doğrultusunda ek raporlar alınmış ve çalışan devir protokolü ekinde yer alan belgedeki ücret miktarına, devreden şirketteki personel yönetmeliği de uygulanarak ücret zam farkı alacağı hesaplanmıştır.

Mahkemece de ek bilirkişi raporlarındaki hesaplamalar doğrultusunda alacak hüküm altına alınmıştır.

Somut uyuşmazlıkta; davacı imzasını içeren 30.04.2009 tarihli çalışan devir protokolü ve ekinde yer alan belgenin, baskı altında imzalandığı yönünde herhangi bir iddia bulunmamaktadır.

Davacının devir tarihinde protokol ekinde yer alan belgedeki ücret miktarını aldığı ve bu tarihten sonra davalı şirket personel yönetmeliği uyarınca gerekli zam artışlarının da yapıldığı dosya kapsamından ve kök bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.

Dolayısı ile davacının; 30.04.2009 tarihindeki ücret miktarına, devreden şirket personel yönetmeliği uyarınca ücret artışlarının uygulanması mümkün değildir.

Ancak; davacının, dava dışı … ..AŞ’de çalıştığı dönemde, bu şirketin personel yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, ücretinde gerekli artışların yapılıp yapılmadığı anlaşılamamaktadır.

Dosya içerisindeki bordrolar ve banka hesap ekstreleri bir değerlendirmeye tabi tutulup, devir tarihine yani 30.04.2009 tarihine kadar, davacının ücret artışlarının dava dışı … ..AŞ personel yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilmelidir.

Devir tarihine kadar ki ücret artışlarının, dava dışı … personel yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde ise davalının devralan şirket olarak devreden şirketin borçlarından sorumlu olduğu da dikkate alınarak alacak hüküm altına alınmalıdır.

Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.