YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.01.2005 Esas: 2004 / 10330 Karar: 2005 / 396

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Dava Konusu Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması Gerekir.

Özet:

Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili talebine ilişkindir. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açılabilmesi için taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerekir. Somut olayda ihtilaf konusu taşınmazın bir kısmı tapuya kayıtlı olmasına rağmen yazılı şekilde karar tesisi hatalıdır.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açılabilmesi için dava konusu taşınmazın tapuda kayıtlı olması gerekir. Üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmaz, zilyetlikten açılan tescil davası sonucu tapuya davacılar adına 3480 m2 yüzölçümlü olarak tescil edilmiştir. Bu miktar üzerinden irtifak hakkı karşılığının tespit ve tahsiline karar verilmesi gerektiği gözetilmeden bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile geri kalan yüzölçüme malik olduğu belirlenmeden fazla 18240 m2 üzerinden hesaplama yapan rapora göre fazlaya hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle H.U.M.K.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 27.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.