YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 03.03.2005 Esas: 2004 / 16611 Karar: 2005 / 6799

Kapıcıların İşvereni Konut Maliki ve Ortaklarıdır; İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Yönetici Aleyhine Hüküm Kurulamaz.

Özet:

Konut kapıcılarının işvereni, konut malikleri ve ortaklarıdır. Konut yöneticileri ise, İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda işveren temsilcisidir. Somut olayda davacı kapıcı, mülkiyeti Hazine’ye, yararlanma hakkı ise davalı bakanlığa ait apartmanda çalışmıştır. Bu durumda işçi alacaklarının bakanlıktan talep edilmesi gerekir. Yerel mahkemece yönetici aleyhine hüküm kurularak işveren aleyhine açılan davanın husumetten reddi hatalıdır.

Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin, fazla çalışma ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen kabul etmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı ………….. Tugayı Lojman Üst Yönetim Kurulu Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı, davalı Milli Savunma Bakanlığı’nın yararlanma, Hazine’nin mülkiyet hakkına sahip olduğu apartmanda kapıcı olarak çalışmıştır. Konut kapıcılarının özel çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili yönetmelik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca çıkarılmıştır.

Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nin 3. maddesinde konut kapıcısı işvereninin konutun maliki veya ortakları olduğu, 4. maddeye göre konut yöneticisinin İş Kanunu ve bu yönetmeliğin uygulanması ile yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisi bulunduğu belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/I. maddesinde işçi çalıştıran tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların da işveren olarak kabul edilmesi, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinde işçi çalıştıran tüzel kişiliği bulunmayan şahıs topluluklarını da kapsama alması yönünden olup, esasen konut kapıcılarının işverenin 1475 sayılı İş Kanunu’nun Ek 1. maddesinde konut maliki ve ortakları olduğu, konut yöneticisinin ise işveren vekili olup, mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, yargı uyuşmazlıklarında ve İş Kanunu’nun uygulanmasında işverenin temsilcisi bulunduğu hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle mülkiyeti Hazine’ye ait olan davalı askeri lojman konut kapıcılığı işyerinde işçilik alacaklarının davalı Milli Savunma Bakanlığı’ndan talep edilmesi gerekir. Mahkemece işveren vekili sıfatı taşıyan lojman üst yönetim kurulu aleyhine hüküm kurularak işveren aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.