YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 26.03.2019 Esas: 2016/2936 Karar: 2019/6743

Karlılığa Bağlı Prim Ödemeleri, Hesaplanan Fazla Çalışma Ücretinden Mahsup Edilemez.

Özet:

Davacı fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, Mahkemece çalışma dönemi içerisinde ödenen primler mahsup edilmek suretiyle istekle ilgili karar verilmiştir. Davacı banka şube müdürü olup, işyerinde satışa ya da üretime bağlı prim sistemi bulunmamaktadır. Dosya içinde yer alan prim uygulama esaslarına göre, bankanın karlılığı ve bütçe durumu ile piyasa araştırmalarına göre prim ödeneceği belirtilmiş olup, sözü edilen prim uygulaması ile fazla çalışma arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Böyle olunca, karlılığa bağlı sözü edilen prim ödemelerinin hesaplanan fazla çalışma ücretinden mahsubu suretiyle sonuca gidilmesi hatalıdır.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 06/09/2002 tarihinden, 31/03/2014 tarihine kadar davalı işyerinde çalıştığını, en son şube müdürü olduğunu ve brüt 9.300,00 TL maaş aldığını, iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiğini, davalının talebiyle yoğun çalıştığını ancak fazla çalışma ücreti ödenmediğini iddia ederek, fazla çalışma ücretinin davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, talep edilen ücretin zamanaşımına uğradığını, davacının yönetici pozisyonunda olduğundan fazla çalışma ücreti talep edemeyeceğini, iş sözleşmesinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil edildiği, davacıya prim ödemeleri yapıldığını ve fazla çalışma alacağı bulunması halinde yapılan ödemelerin fazla çalışma alacağını karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, toplanan kanıtlar ile bilirkişi raporuna dayanılarak ve davacının talebiyle bağlı kalınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, Mahkemece çalışma dönemi içerisinde ödenen primler mahsup edilmek suretiyle istekle ilgili karar verilmiştir.

Davacı banka şube müdürü olup, işyerinde satışa ya da üretime bağlı prim sistemi bulunmamaktadır. Dosya içinde yer alan prim uygulama esaslarına göre, bankanın karlılığı ve bütçe durumu ile piyasa araştırmalarına göre prim ödeneceği belirtilmiş olup, sözü edilen prim uygulaması ile fazla çalışma arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Böyle olunca, karlılığa bağlı sözü edilen prim ödemelerinin hesaplanan fazla çalışma ücretinden mahsubu suretiyle sonuca gidilmesi hatalıdır.

3-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla çalışma ücretinden % 14 SGK primi ve %1 oranında işsizlik sigortası primi kesilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre sözü edilen alacağın primlendirilmesinde sigorta prim tavanı gözetilecektir. Bu nedenle her iki prim kesintisinde dava tarihindeki sigorta prim tavanının gözetilmesi gerekirken, sigorta prim tavanı gözetilmeksizin fazla çalışma ücreti hesaplanması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine 26.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.