YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.12.2018 Esas: 2018/7357 Karar: 2018/14540

Karşılıklı Boşanma – Ziynet Eşyası Alacağı Talebi – İspat Yükü

Özet:

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK m. 6). Somut olayda, davalı-karşı davacı kadın, dava konusu ziynet eşyasının erkek tarafından alındığını ve kendisine iade edilmediğini gösterdiği delillerle ispat edememiştir. Davalı-karşı davacı kadın, dava konusu ziynet eşyalarının eşi tarafından kendisinden alındığını ve bir daha kendisine iade edilmediğini ispat yükü altındadır. 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma – Ziynet Alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından her iki boşanma davası ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin her iki boşanma davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-karşı davalı erkeğin ziynet alacağı davasına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK m. 6). Davalı-karşı davacı kadın dava dilekçesinde talep ettiği ziynetlerin, erkek tarafından alındığını ve iade edilmediğini belirterek, ziynet eşyalarının bedelinin iadesini talep etmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacının ziynet eşyaları talebine ilişkin; tarafların düğününe ait video ve resimler üzerinde yapılan inceleme sonucunda rapor aldırılması yoluna gidildiği, alınan raporun incelenmesinde; takılan takıların davalı tarafa düğünün de takılan takıların olduğu toplam değerinin 16.590,19 TL olduğunun tespit edildiği, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayıldığı, bu nedenle dosya arasında bulunan düğün fotoğraflarından ve videodan yapılan inceleme sonucunda bilirkişice tespit edilen ve davacıya ait olan ziynet eşyalarının toplam bedelinin 16.590,19 TL olarak tespit edildiğinden bahisle, davalı-karşı davacının ziynet eşyalarının bedelinin talebinin kabulü ile ziynet eşyalarının bedelinin davacı-karşı davalıdan alınıp davalı- karşı davacı kadına verilmesine karar verilmiş ise de; somut olayda, davalı-karşı davacı kadın, dava konusu ziynet eşyasının erkek tarafından alındığını ve kendisine iade edilmediğini gösterdiği delillerle ispat edememiştir. Davalı-karşı davacı kadın, dava konusu ziynet eşyalarının eşi tarafından kendisinden alındığını ve bir daha kendisine iade edilmediğini ispat yükü altındadır. Davalı-karşı davacı kadın delil listesinde açıkça yemin deliline de dayanmadığına göre, ispatlanamayan ziynet alacağı talebinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.12.2018 (Per.)