YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 22.01.2019 Esas: 2017/5321 Karar: 2019/353

Kat Mülkiyeti Kanunu – Komşuluk Hukuku – Yönetim Planı Hükümleri

Özet:

Dava konusu uyuşmazlık kullanırken verilen rahatsızlığın giderilmesi istemine ilişkindir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesi ile … mahallesi 1063 ada 20 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan apartmanın …. kat … nolu bağımsız bölümde müvekkilinin ikamet ettiğini, zemin iş yerinde ise davalı …’in yufka börek imalatı yaptığını, davalının sabah 06.00 iş yerini açtığını, masa ve sandalyeleri dışarı çıkarıp yüksek sesle çalışan hamur karma makinesini çıkarıp imalata başladığını, tüm bu işlerin yukarı katta oturan müvekkiline rahatsızlık verdiğini, gürültü ile birlikte sabah çok erken saatte uyanmalarına neden olduğunu beyanla iş yerinde börek, yufka imalatının yapılması ve bu imalatta kullanılan hamur karma ve diğer makinelerin kullanılması sırasında çıkan gürültünün yarattığı rahatsızlığının giderilmesi için alınacak tedbirlerin tespiti ile tedbirlerin davalılar tarafından yerine getirilmesi için davalıya uygun süre verilmesine ve bu sürede tedbirler yerine getirilmediği takdirde iş yerinin faaliyetine son verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece davanın kabulüne, davaya konu davalı …’e ait işyerinde oluşan gürültü nedeniyle davalı işyerinde 02/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen taş yünü levhaların tavana raptedilmesi ve alçı sıva yapılmak suretiyle ses izolasyonu yaptırılmasına, bu hususta davalı …’e kararın kesinleşmesinden itibaren 30 günlük süre verilmesine, süresi içinde yapılmadığı takdirde işyerinin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık kullanırken verilen rahatsızlığın giderilmesi istemine ilişkindir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Somut olayda, davanın dayanağını bu madde hükmü teşkil etmektedir. Davalıların faaliyette bulundukları bağımsız bölüm tapuda işyeri (dükkan) olarak kayıtlı bulunmaktadır. Mahkemece, öncelikle verilecek hükümden etkilenecek olan işyerinin davalı dışındaki hisseli sahiplerinin davaya dahil edilerek davalıların Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi uyarınca işyerlerinde, gürültü ve ses kirliliğine neden olup olmadıkları, böyle bir durum mevcut ise bunların tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı konularında uzman ve teknik bilirkişilerden rapor alınarak ticari faaliyetini sınırlamak yerine, davalının bu faaliyetine devam etmek ve hem de ana taşınmazdaki kat maliklerine rahatsızlık verici eylemleri önlemek bakımından alınması gereken tedbirleri belirleyip (koku, gürültü ve yüksek sesi önleyici tedbirler ile gerektiğinde işyerinin tavan ve duvarlarında yalıtım yapılması) bunlara hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yeterli inceleme ve ölçüm yapılmadan, işyeri faaliyetini de kısıtlar şekilde karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 22/01/2019 günü oybirliği ile karar verildi.