YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.03.2019 Esas: 2018/14981 Karar: 2019/4395

Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemez.

Özet:

İİK’nın 128/a-2. maddesinde; “Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez” hükmüne yer verilmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nun 26.02.1992 tarih ve 1992/4-70 E. – 1992/130 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, İİK’nın 128. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcı, sonradan kesinleşmesi koşulu ile kıymet takdirinin fiilen yapıldığı keşif tarihidir. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re’sen nazara alınmalıdır. 

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlunun, taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince istemin reddi ile birlikte para cezasına hükmedildiği, şikayetçinin istinaf yoluna başvurması üzerine bölge adliye mahkemesince, gerekçeli istinaf dilekçesi verilmemesi nedeni ile sadece kamu düzeni ile sınırlı inceleme yapılarak, istinaf başvurusunun reddine dair verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

İİK’nın 128/a-2. maddesinde; “Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez” hükmüne yer verilmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nun 26.02.1992 tarih ve 1992/4-70 E. – 1992/130 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, İİK’nın 128. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcı, sonradan kesinleşmesi koşulu ile kıymet takdirinin fiilen yapıldığı keşif tarihidir. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re’sen nazara alınmalıdır.

Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın kıymet takdiri işleminin, icra müdürlüğünce 09/01/2016 tarihinde yapıldığı (tutanakta 2015 yılının yazılması maddi hataya ilişkindir) ve bilirkişilerce taşınmaza 700.000 TL değer biçildiği, söz konusu değerin itiraz edilmeksizin kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda iki yıllık süre, satışa esas alınan muhammen bedelin tespit edildiği keşif tarihi olan 09/01/2016 tarihinden başlayacağından, satış tarihi olan 30/01/2018 günü itibari ile İİK’nın 128/a maddesinde öngörülen 2 yıllık süre geçmiştir.

O halde, satışa esas alınan ve kesinleşen kıymet takdiri tarihinden, ihale gününe kadar 2 yıllık sürenin geçmiş olması nedeni ile şikayetin kabulü ile re’sen ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 05/09/2018 tarihli, 2018/2249 E.- 1926 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … … 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 26/04/2018 tarihli, 2018/167 E.- 412 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/03/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.