YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.12.2015 Esas: 2015 / 639 Karar: 2015 / 11475

Kiracı Kötü Kullanımdan Doğan Zarardan Sorumludur; Ancak Olağan Kullanım Nedeniyle Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Tutulamaz.

Özet:

Davacı, hor kullanma tazminatı, tamir süresince kira kaybı ve erken tahliye nedeniyle tazminat talebinde bulunmuştur. Kiracı, kiralananı tam bir özenle kullanmak ve sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı, kötü kullanımdan doğan zararlardan sorumludur. Ancak olağan kullanım nedeniyle oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, olağan kullanım dışı hasarların giderilmesi için yapılacak işlerin bedeli belirtilmiş ise de hasar bedelinin hangi tarih esas alınarak tespit edildiği açıklanmamış, olağan kullanmadan doğan eskime bedeli de düşülmemiştir. Hasarın belirlenmesinde hangi tarihin esas alındığı belirtilerek ve olağan kullanımdan doğan yıpranma payları düşülerek davalının sorumlu olduğu tutar belirlenmelidir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan alacak davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, hor kullanma tazminatı, tamir süresince kira kaybı ve erken tahliye nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, taraflar arasında 01/04/2005 tarihli, 10 yıl süreli kira sözleşmesi düzenlendiğini, davalının taşınmazı sözleşme süresi sona ermeden tahliye ettiğini, taşınmaza zarar verildiğini, hasarın giderilmesi için 30 günlük süre gerektiğinin tespit dosyasında alınan bilirkişi raporu ile belirlendiğini belirterek toplam 15.000 TL’nin ve 591,50 TL tespit giderinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, erken tahliye nedeniyle tazminat talebinin reddine, hor kullanma tazminatı ve tamir süresince kira kaybı istemi yönünden ise 14.000 TL’nin tahsiline karar verilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalının hor kullanma tazminatı bedeline ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

6098 sayılı TBK.’nun 316. (BK 256) maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı kanunun 334. (BK 266) maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davacının kiralananı kullandığı süre ve kullanma amacı gözetildiğinde olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve eskimelerin olacağı kuşkusuzdur.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda olağan kullanım dışından ileri gelen hasarların giderilmesi için yapılacak işlerin bedelinin 10.265 TL olduğu belirtilmiş ise de hasar bedelinin hangi tarih esas alınarak tespit edildiği açıklanmadığı gibi olağan kullanmadan doğan eskime bedeli de düşülmemiştir. Bu nedenle hasarın belirlenmesinde hangi tarihin esas alındığı denetimi elverişle şekilde belirtilerek ve davaya konu kiralananın yapılış tarihine göre yenilenen parçalar yönünden yıpranma payları düşülerek davalının sorumlu olduğu tutarın belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 2 No’lu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.’nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.