YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 26.12.2017 Esas: 2015/15031 Karar: 2017/9246

Meslekte Kazanma Güç Kaybı Oranının Tespiti İstenen Davada İşverene de Husumet Yöneltilerek Taraf Teşkili Sağlanmalıdır.

Özet:

Dava, meslekte kazanma güç kaybı oranının tespiti talebine ilişkindir. İşverenin kusurlu olması halinde kurumca işverene rücu edilecek olması, işverenin de hak alanını ilgilendirmesi nedeniyle bu nevi davalarda işverene de husumet yöneltilmelidir. HMK’nun 124. maddesi uyarınca, davacının işverenine karşı da dava açması sağlamalı, taraf teşkili sağlandıktan sonra gösterilen bütün deliller toplanıp birlikte değerlendirildikten sonra varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

Dava, 24.03.2008 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle meslekte kazanma güç kaybı oranının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde, davanın kabulüne, karar verilmiştir.

Hükmün, davalı kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

YARGITAY KARARI

Davacı, 24.03.2008 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle davalı kurumca belirlenen % 7,1 oranındaki meslekte kazanma gücü kaybı oranının düşük çıktığını, daha fazla olduğu iddiası ile eldeki davayı açmış ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Husumet konusu, davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Taraflarca ileri sürülmese dahi gerek mahkemece, gerekse Yargıtay’ca tarafların bu yönde bir savunmasının olup olmadığına bakılmaksızın kendiliğinden göz önünde tutulur.

Meslekte kazanma gücünün tespiti ile gelir bağlanmasına yönelen işbu davada alınacak karar ile, iş kazası sonucu bağlanan gelirin miktarında değişiklik meydana gelebilecek, işverenin kusurlu olması halinde kurumca işverene rücu edilecek olması, davanın işverenin de hak alanını ilgilendirmesi nedeniyle, 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124. maddesinde “…maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir…” hükmü uyarınca, işverenlere usulüne uygun şekilde husumet yöneltilmeli, göstereceği bütün deliller toplandıktan sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Mahkemece, davacının işverenine karşı dava açmasını sağlamak ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilerek, yapılacak inceleme ile hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm sair yönleri incelenmeksizin bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün sair yönleri incelenmeksizin yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.