YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.11.2015 Esas: 2015 / 2235 Karar: 2015 / 11024

Mirası Reddeden Yasal Mirasçı Bulunması Halinde Reddedenin Miras Payının Diğer Mirasçılara İntikal Şekli de Mirasçılık Belgesinde Belirtilmelidir.

Özet:

Davacı, mirasçılık belgesinin iptaline karar verilmesi talebinde bulunmuştur.  Mirasçılık belgesi, aksi ispat edilinceye kadar adına düzenlenmiş bulunan kişi ve kişilerin mirasçılığı lehine bir karine oluşturur. Bu belge, muris ile mirasçıları arasındaki irs ilişkisini göstermesi yanında mirasın  mirasçılara intikalini de sağlayıcı bir işleve sahiptir. Mirası reddeden yasal mirasçı bulunması halinde, reddedenin miras payının diğer mirasçılara intikal şekli de mirasçılık belgesinde belirtilmelidir. Yerel mahkemece, “mirası reddin hukuki sonuçlarının terekenin paylaştırılmasında dikkate alınmasına” şeklinde karar verilmesi hatalıdır.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 03.10.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesinin iptali istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.01.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir.

Davacı K.. D.., muris G… G..’in 07.06.2010 tarihinde öldüğünü, diğer mirasçıların tamamının mirası reddettiklerini, bu nedenle murisin tek mirasçısı olarak kendisinin kaldığını, muris G… G…’in Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/926 Esas, 2010/908 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali ile muris G… G..’in mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesi verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/926 Esas, 2010/908 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline, muris G… G…’in mirası (24) pay kabul edilerek; (2) payının murisin eşi H… G…’in mirasçısı M.. G..’e, (2) payının murisin eşi Hami G…’in mirasçısı H.. G..’e, (2) payının murisin eşi H…G..in mirasçısı M.. G..’e, (6) payının murisin eşi H… G..’in mirasçısı E.. M..(Yalınkılıç’a), (3) payının M.. Z..’na, (3) payının S… E.. Z..’na, (3) payının S.. Z..’na, (3) payının F.. Z..’na, aidiyetine, M.. G.., H.. G.., M.. G.., E.. M.., M.. Z.., S… E.. Z.., F.. D.., H.. Y..(Z…), F.. Z.., N… G… Z…, T.. Z.., S.. Z.., B.. S.. ve A.. T..k’ın mirası reddetmeleri hususunun terekenin paylaşımı sırasında göz önünde bulundurulmasına karar verilmiştir.

Hükmü davacı vekili, mirasçılık belgesinde mirası reddedenlerin miras paylarının davacı mirasçıya intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerektiği belirterek temyiz etmiştir. Mirasçılık belgesi verilmesi hususu Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Mirasçılık belgesi, aksi ispat edilinceye kadar adına düzenlenmiş bulunan kişi ve kişilerin mirasçılığı lehine bir karine oluşturur. Bu belge; muris mirasçıları arasındaki irs (soy) ilişkisini göstermesi yanında mirasın (terekenin) mirasçılara intikalini de sağlayıcı bir işleve sahiptir. Bu nedenlerle; mirası reddeden (TMK m. 605/1) mirasçı veya mirasçılar varsa düzenlenecek mirasçılık belgesinde, mirasçılık sıfatına sahip olan kişi veya kişiler ile miras paylarının gösterilmesi ve mirası ret durumuna işaret edilmekle yetinilmemesi; mirası ret nedeniyle, mirasçılık sıfatını kaybedenlerin ve bunların payının akıbetinin (kime kalacağının)’da gösterilmesi gerekir. Bu bakımdan; verilen mirasçılık belgesinde yasal mirasçılar ile bunların miras paylarının gösterilmesi yerinde ise de; “mirası reddin hukuki sonuçlarının terekenin paylaştırılmasında dikkate alınmasına” şeklindeki kabul hatalı olmuştur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 611. maddesindeki “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer” hükmü uyarınca; mirası reddedenlerin miras paylarının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir.

Mahkemece, temyize konu kararda olduğu şekilde ret durumu yokmuş gibi yasal mirasçılar ve miras payları gösterildikten ve mirası reddeden mirasçılar işaret edildikten sonra; mirası reddeden mirasçılar göz önüne alındığında mahkemece yasal mirasçılar M.. G.., H.. G.., M.. G.., E.. M.., M.. Z.., S… E….Z…., F.. D.., H.. Y..(Z…), F.. Z.., N..G… Z…, T.. Z.., S.. Z.., B.. S.. ve A..T…’ın mirası ret durumu nedeniyle muris G… G..’in yasal mirasçısı sıfatını kaybetmiş olduklarına işaret edilmeli ve mirası reddedenlerin payının kime veya kimlere kalacağı gösterilmelidir.

Mahkemece, belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2015 tarihinde oybirliği karar verildi.