YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 01.04.2019 Esas: 2016/9036 Karar: 2019/2889

Noterde Düzenlenmiş Olan Mirastan Feragat Sözleşmesinin Miras Bırakanın Ölümü Halinde Sulh Hakimine Gönderilmesinin Gereği Bulunmamaktadır.

Özet:

Noterde düzenlenmiş olan mirastan feragat sözleşmesinin miras bırakanın ölümü halinde sulh hakimine gönderilmesinin gereği bulunmamaktadır. Bu nedenle, mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili olarak taraflarının veya mirasçılarının açmış oldukları bir dava da olmadığı gözetilerek, yapılacak bir işlem bulunmadığından, mahkemece “karar verilmesine yer olmadığına, gönderilen mirastan feragat sözleşmesi aslının da ilgili noterliğe iadesine” kararı verilmesi gerekirken açılıp okunduğunun tespitine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 07.07.2015 gününde verilen ihbarla mirastan feragat sözleşmesinin açılıp okunması talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; mirastan feragat sözleşmesinin açılıp okunduğunun tespitine dair verilen 20.10.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi mirasçılar …, … ve …’ya velayeten … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirastan feragat sözleşmesinin açılıp okunduğunun tespiti talebine ilişkindir.

… C.Başsavcılığı tarafından 07/07/2015 tarihli yazısı ile, … 2. Noterliğince düzenlenen 28/02/2005 tarih ve … yevmiye sayılı mirastan feragat sözleşmesinin tarafı olan ve mirastan feragat eden …’ın 27.06.2015 tarihinde öldüğü öğrenildiğinden bahisle gereğinin ifası için ihbarda bulunulmuştur.

Mahkeme, … 2. Noterliğince düzenlenen 28/02/2005 tarih ve … yevmiye sayılı mirastan feragat sözleşmesinin açılıp okunduğunun tespitine karar vermiştir.

Hükmü, mirasçılar …, … ve …’ya velayeten … temyiz etmişlerdir.

Bilindiği üzere olay ve olguları ileri sürmek taraflara; hukuki nitelendirme mahkemeye aittir.(6100 sayılı HMK 33.madde)

Hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir.(HMK 31. madde)

Tarafların iddia ve savunmalarının yasal nitelendirmesini yapma görevi, avukat eliyle takip edilse bile davanın taraflarına değil hakime ait olan bir görevdir.

Cumhuriyet Başsavcılığının yazı eki ile gönderilen belgenin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 528.maddesi uyarınca düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesi olduğu açıktır.

Mahkemece, yargılama aşamasında ve gerekçeli kararın bir kısmında vasiyetname bir kısmında ise mirastan feragat sözleşmesi terimini kullanması sonucu değiştirmeyeceği gibi, hükümde de feragat sözleşmesinin açılıp okunduğunun tespitine denilmek suretiyle nitelendirmeyi nihayetinde doğru tespit ettiği görülmüştür.

Mirastan feragat eden … tarafından 28/02/2005 tarih ve 3272 yevmiye numaralı mirastan feragat sözleşmesi imzalanmış olup, … 27.06.2015 tarihinde ölmüştür. Mirastan feragat sözleşmesi (TMK.md. 528) hakkında vasiyetname hükümlerinin uygulanacağına yönelik bir hüküm mevcut değildir. Vasiyetname ile ilgili olarak teslim görevi ve alınacak önlemlere ilişkin Türk Medeni Kanununun 595. ve vasiyetnamenin açılmasına ilişkin Türk Medeni Kanununun 596. madde hükümleri mirastan feragat sözleşmesine uygulanamaz. Noterde düzenlenmiş olan mirastan feragat sözleşmesinin miras bırakanın ölümü halinde sulh hakimine gönderilmesinin gereği bulunmamaktadır. Bu nedenle, mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili olarak taraflarının veya mirasçılarının açmış oldukları bir dava da olmadığı gözetilerek, yapılacak bir işlem bulunmadığından, mahkemece “karar verilmesine yer olmadığına, gönderilen mirastan feragat sözleşmesi aslının da ilgili noterliğe iadesine” kararı verilmesi gerekirken açılıp okunduğunun tespitine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 01.04.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.