YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.04.2017 Esas: 2017/10641 Karar: 2017/5792

Ölü Kişinin Adının Değiştirilmesine Karar Verilemez.

Özet :

Dava, ölü kişinin adının değiştirilmesi talebine ilişkindir. Bu nevi davalar, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkindir. Bu nedenle, ölü bir kimsenin adının değiştirilmesine karar verilemez. Mahkemece, açıklanan husus dikkate alınmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m 36 Taraflar arasında görülen davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili tarafından davacının murisi C’nin veraset ilamının alınması için açılan davada, murisin kızının eşi 15/03/1983 tarihinde vefat eden Nuri’nin nüfus kaydında “Muri” olarak geçen isminin “Nuri” olarak düzeltilmesinin talep edildiği, Mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca açılan bu tür davalar, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin bulunduğundan ölü bir kimsenin adının bu yolla değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Mahkemece, bu husus gözetilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığımın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.