İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../…

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av. …

DAVALI                     :

VEKİLİ                      : Av. …

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 19.09.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 18.09.2015 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacı kurum sigortalılarından …’un 28.08.2014 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat ettiğini, sigortalının vefatı sebebiyle hak sahiplerine 390.100,65 TL gelir bağlandığını iddia ederek 40.000.00 TL’nin gelirin onay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR 

Kusur Durumu: Dosyada mevcut 15.03.2017 tarihli kusur bilirkişi raporuna göre;

Davalı işverenin iş kazası olayının meydana gelmesinde %60 oranında kusurlu olduğu,

Müteveffanın iş kazası olayının meydana gelmesinde %40 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Müteveffanın destek olma durumu: Müteveffanın ölümü nedeniyle eşi ve üç çocuğu destekten yoksun kalmışlardır. Bu nedenle, tavan hesabı yapılırken, müteveffanın ölümü nedeniyle eşinin ve çocuklarının Borçlar Kanunu madde 53 gereği maddi zararları hesaplanacaktır.

Destek Süreleri ve Hak Sahipleri: Müteveffa 16.11.1973 doğumlu olup, kaza/vefat ettiği 28.08.2014 tarihinde 40 yıl 9 ay 24 (41) yaşındadır. 2010 tarihli TRH-2010 Erkek Türkiye Hayat Tablosuna göre müteveffanın bakiye ömrü 34 yıl olup, muhtemel ömür sonu 75 yaştır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca 60 yaşına kadar çalışacağı kabul edildiğinde, 19 yıl aktif çalışma dönemi ve 15 yıl pasif (emeklilik) dönemi oluşturacaktır.

Müteveffanın eşi …, 15.08.1973 doğumlu olup, vefat tarihinde 41 yıl 23 gün (41) yaşındadır. 2010 tarihli TRH-2010 Kadın Türkiye Hayat Tablosuna göre hak sahibinin bakiye ömrü 38 yıl olup, muhtemel ömür sonu 79 yaştır. Hak sahibi eşin bakiye ömür süresi, müteveffadan uzun olduğu için, müteveffanın muhtemel ömür süresi 34 yıl, hak sahibinin destekten yoksun kaldığı süre olacaktır. Bu durumda, hak sahibi eşin destekten mahrum kaldığı süre 19 yıl aktif, 15 yıl pasif olmak üzere toplam 34 yıldır.

Müteveffanın kızı …, 06.08.2000 doğumlu olup, vefat tarihinde 14 yıl 25 gün (14) yaşındadır. Hak sahibinin 22 yaşının ikmaline kadar müteveffa babasının desteğinden mahrum kaldığı süre 22 – 14 = 8 yıldır.

Müteveffanın kızı …, 06.01.2005 doğumlu olup, vefat tarihinde 9 yıl 7 ay 25 gün (10) yaşındadır. Hak sahibinin 22 yaşının ikmaline kadar müteveffa babasının desteğinden mahrum kaldığı süre 22 – 10 = 12 yıldır.

Müteveffanın kızı …, 26.02.2008 doğumlu olup, vefat tarihinde 6 yıl 6 ay 4 gün (7) yaşındadır. Hak sahibinin 22 yaşının ikmaline kadar müteveffa babasının desteğinden mahrum kaldığı süre 22 – 7 = 15 yıldır.

Müteveffanın Kazancı: Dosya kapsamından, müteveffanın kaza tarihindeki günlük brüt ücretinin 126,92 TL, aylık 126,92 TL x 30 gün = 3.807,60 TL olduğu tespit edilmiştir. Kaza tarihinde brüt asgari ücretin 1.134,00 TL olması sebebiyle, müteveffanın brüt ücretinin asgari ücrete oranı, 3.807,60 TL / 1.134,00 TL = 3,3577 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, sigortalının kazancı, asgari ücretin 3,3577 katı olacak şekilde hesaplama yapılacaktır.

Evlenme Şansı İndirimi: Müteveffanın eşi …, eşinin vefatı tarihinde 41 yaşındadır. Hak sahibi eşin vefat tarihindeki yaşı dikkate alındığında, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından kabul edilen tabloya göre, evlenme ihtimali %2 olarak belirlenmiştir. Vefat tarihinde, hak sahibinin çocuklarından üçünün de 18 yaşını tamamlamamış olması sebebiyle, bir çocuk için toplam %5 indirim, toplam %15 indirim yapılarak, müteveffanın eşi …’nın evlenme ihtimali %2 – %15 = % 0 olarak tespit edilmiştir.

Bağlanan Gelirler: SGK Başkanlığı Aylık Gelir Bağlama Kararı yazı cevabında, müteveffanın eşi ve çocuklarına aylık bağlandığı, bağlanan aylıkların peşin sermaye değerinin … için 204.326,12 TL, … için 47.971,51 TL, … için 60.982,45 TL, … için 67.938,34 TL olduğu, gelirlerin onay tarihinin 11.03.2015 olduğu tespit edilmiştir.

 • DEĞERLENDİRME

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesi “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.” hükmünü düzenlemiştir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 30.01.2014 tarih, 2013/25209 Esas 2014/1727 Karar sayılı kararı ile “5510 sayılı Kanunun İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğunu düzenleyen 21’inci madde hükmü, sigortalıya ya da ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan harcama ve ödemelerin işverenden rücuen tahsili koşulları düzenlenmiş olup; işverenin sorumluluğu için, zarara uğrayanın sigortalı olması, zararı meydana getiren olayın iş kazası veya meslek hastalığı niteliğinde bulunması, zararın meydana gelmesinde işverenin kastının veya sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketinin ve bu hareket ile meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı arasında illiyet bağının bulunması gerekir. Buradan, işverenin, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğine ilişkin mevzuatın kendisine yüklediği, objektif olarak mümkün olan tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığı şeklinde sosyal sigorta riskinin gerçekleşmesi halinde, kusur esasına göre meydana gelen zararlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı rücuen sorumlu olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Sigortalı ya da hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken harcama ve ödemeler yönünden maddede herhangi bir sınır öngörülmemişken; bağlanan gelirler yönünden, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamına, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere hükmedilebileceği öngörülmüştür. Ancak, sigortalıya genel sağlık sigortası kapsamında yapılan sağlık hizmeti giderlerinin işverenden rücuen tahsili 5510 sayılı Kanunun 76’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında ayrıca düzenlenmiş olduğundan, aynı Kanunun 21’inci maddesi kapsamı dışında olduğu kuşkusuzdur. Maddedeki “gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin” rücunun konusunu oluşturacağına ilişkin açık düzenleme karşısında; bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin hesabında nazara alınan gelir miktarındaki başlama tarihinden sonraki kanun ve katsayı değişiklikleri nedeniyle meydana gelecek artışlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenemez. Kurumun işverenden rücu hakkının hukuksal temeline gelince: Kastı ya da sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketi ile iş kazası veya meslek hastalığına neden olan işveren, sigortalı veya hak sahibine karşı tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaktadır. Madde metninden anlaşılacağı üzere, bu durumda sigortalı ya da hak sahiplerine sosyal sigorta yardımlarında bulunan Kurumun yaptığı yardımları,  işverenden rücuen isteme hakkı vardır. İşverenin borcunun sözleşmeden aykırılık kaynaklı olup, geçerli bir borç olduğu ve alacaklı konumundaki sigortalı veya hak sahibinin bu yardımlarla kısmen ya da tamamen tatmin edildiği açıktır. Burada sigortalı veya hak sahibine Kurumca bağlanan gelirler yönünden tazminat miktarı başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri olarak öngörülmüştür. Ancak açıkça söz konusu tutarın, sigortalı veya hak sahibinin işverenden isteyebileceği tutarı aşamayacağı, bir başka deyişle kurumun rücu hakkının anılan tutara bağlı ve sınırlı olduğu düzenlenmiştir. İşverenden istenebilecek tutarın belirlenmesi ise, bir gerçek zarar hesabını zorunlu kılmaktadır. Halefiyet ilkesi gereği işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğunun kapsamı maddede açıklanmış olup; madde metninde sigortalı veya hak sahibinin “alabileceği” değil, “isteyebileceği” miktardan bahsedilmektedir. Sigortalı ya da hak sahibinin “isteyebileceği” tutar, işverenin yaptığı harici ödemeleri de içeren, dolayısıyla bu ödemelerin mahsup edilmesinden önceki toplam tutarı; “alabileceği” tutar ise tüm ifa amacını taşıyan ödemeler dışlandıktan sonra kalan tutarı ifade etmektedir. Bir başka deyişle; sigortalı veya hak sahibinin isteyebileceği miktar, açtıkları ve kesinleşen tazminat davasında belirlenecek gerçek zarardan ibarettir. Bu nedenle, sigortalı veya hak sahipleri tarafından tazminat davası açılması halinde, kesinleşen tazminat davasında alınan ve 5510 sayılı Kanunun 21’inci maddesine uygun şekilde saptanan kusur ile belirlenen gerçek zarar miktarının eldeki rücuen tazminat davasında da Kurum yönünden bağlayıcı olduğunun kabulü gerekir. Dolayısıyla, sigortalı ya da hak sahipleri tarafından herhangi bir tazminat davası açılmamış ise; Mahkemece gerçek zarar tutarının usulünce belirlenmesi gerekeceği açıktır. Öte yandan gerçek zarar hesabı, tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler doğrultusunda yapılmalıdır. Sigortalı sürekli iş göremezlik durumuna girmişse bedensel zarar hesabı, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı (818 sayılı Borçlar Kanununun 45 ve 46, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 54 ve 55’inci maddeleri) hesabı dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda; a) Sigortalının veya hak sahibinin bakiye ömürleri daha önceki yıllarda Fransa’dan alınan 1931 tarihli “PMF” cetvelleri ile saptanmakta ise de; Başkanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmıştır. Gerçek zarar hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olduğundan, gerçeğe en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda, ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 tablosunun tazminat hesabına esas bakiye ömrün belirlenmesinde nazara alınmalıdır. b) Tazminatların peşin olarak hesaplanması, oysa gelirlerin taksit taksit elde edilmesi, bu nedenle peşin belirlenen tazminattan her taksitte ödenen kısmın bakiyesinden faiz geliri elde edileceğinden sermayeye ekleneceği nazara alınarak, tazminata esas gelire iskonto uygulanmaktadır. Peşin sermayeden elde edilecek yarar reel faiz kadardır. Buna göre; önceki uygulamalardaki gibi %10 iskonto oranı yerine, enflasyon dışlanarak, değişen ekonomik koşullar ve reel faiz oranları da nazara alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk peşin sermaye değeri hesaplamalarına paralel olarak %5 oranı uygulanmalıdır. c) Meslekte kazanma güç kaybı oranının % 60’ın altında kaldığı durumlarda, sigortalının iş göremezlik oranına bağlı olarak emsallerine göre daha fazla efor harcamak suretiyle de olsa, çalışmasını sürdürüp yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün bulunduğundan, 60 yaş sonrası pasif dönem için zarar hesabı yapılmasına olanak bulunmamaktadır” İçtihadını benimsemiştir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 10.02.2015 tarih, 2014/5249 Esas 2015/1872 Karar sayılı kararı ile “…Gelirin yansıma oranına gelince; 5510 sayılı Kanunun 19 ve 34 maddeleri uyarınca, ölenin gelirinin %70’i dağıtıma esas tutulmalı, çocuk yoksa bu meblağın %75’i eşe bağlanmalıdır. Çocuk varsa eşin payı (%70 üzerinden) %50’ye düşmeli, her bir çocuk için %25 gelir bağlanmalıdır.” İçtihadını benimsemiştir.

Bu sebeple, takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacı kurum talepleri ile dosyadaki mevcut deliller ışığında, müteveffa sigortalının hak sahiplerinin işverenden isteyebileceği maddi zararın tavan miktarı tespit edilecek olup, buna göre hak sahiplerine sigortalıya bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin, davalının kusur oranına karşılık gelen ve sorumlu olacağı rücuen alacak miktarı belirlenecektir.

 • HESAPLAMA

TAVAN HESABI

Müteveffanın bilinen aktif dönem zararı

İşçinin vefat ettiği 28.08.2014 tarihinden asgari ücretin belirli olduğu 31.12.2017 tarihine kadar hesaplanan kazançlar bilinen aktif dönem zararı olarak hesaplanmıştır.

Hesaplama Dönemi   Aylık Net Asgari Ücret   Asgari Ücret Katsayısı Aylık Net Ücret   Süre         Net Kazanç
28.08.2014-31.12.2014 arası 891,03 TL x 3,3577 2.991,81 TL  / 30 x 123 gün = 12.266,43 TL
01.01.2015-30.06.2015 arası 949,07 TL x 3,3577 3.186,69 TL  / 30 x 180 gün = 19.120,15 TL
01.07.2015-31.12.2015 arası 1.000,54 TL x 3,3577 3.359,51 TL  / 30 x 180 gün = 20.157,08 TL
01.01.2016-30.06.2016 arası 1.300,99 TL x 3,3577 4.368,33 TL  / 30 x 180 gün = 26.210,00 TL
01.07.2016-31.12.2016 arası 1.300,99 TL x 3,3577 4.368,33 TL  / 30 x 180 gün = 26.210,00 TL
01.01.2017-30.06.2017 arası 1.404,06 TL x 3,3577 4.714,41 TL  / 30 x 180 gün = 28.286,47 TL
01.07.2017-31.12.2017 arası 1.404,06 TL x 3,3577 4.714,41 TL  / 30 x 180 gün = 28.286,47 TL
Bilinen Aktif Dönem Toplamı   160.536,62 TL

Müteveffanın bilinmeyen aktif dönem zararı ( 16 yıl )

Yargıtay içtihatları ile yerleşmiş uygulamalara göre, sigortalının yıllık ücret artış oranı Kn formülü ile %5 arttırılacaktır. Sigortalı, gelecek yıllara ait hesaplanan kazançları ait olduğu yıldan önce alacağı için, 1/Kn formülüne göre %5 iskonto yapılmak suretiyle, sigortalının bilinen dönemi dışındaki 60 yaşına kadar bilinmeyen aktif dönem zararı hesaplaması yapılacaktır. Müteveffanın yıllık kazancı 4.714,41 X 12 = 56.572,92 TL’dir.

Yıl Yıllık Kazanç % 5 Artırım % 5 İskonto Net Kazanç
1 56.572,92 TL 1.0500 0.95238095238 56.572,92 TL
2 56.572,92 TL 1.1025 0.90702947845 56.572,92 TL
3 56.572,92 TL 1.157625 0.86383759852 56.572,92 TL
4 56.572,92 TL 1.21550625 0.82270247478 56.572,92 TL
5 56.572,92 TL 1.2762815625 0.78352616645 56.572,92 TL
Hak Sahibi …’un destekten çıktığı bilinmeyen aktif birinci dönem toplamı 282.864,60 TL
6 56.572,92 TL 1.34009564062 0.74621539661 56.572,92 TL
7 56.572,92 TL 1.40710042265 0.7106813301 56.572,92 TL
8 56.572,92 TL 1.47745544378 0.676839362 56.572,92 TL
9 56.572,92 TL 1.55132821596 0.64460891619 56.572,92 TL
Hak Sahibi …’nun destekten çıktığı bilinmeyen aktif ikinci dönem toplamı 226.291,68 TL
10 56.572,92 TL 1.62889462675 0.61391325351 56.572,92 TL
11 56.572,92 TL 1.71033935808 0.58467928905 56.572,92 TL
12 56.572,92 TL 1.79585632598 0.55683741814 56.572,92 TL
13 56.572,92 TL 1.88564914227 0.5303213506 56.572,92 TL
14 56.572,92 TL 1.97993159938 0.50506795295 56.572,92 TL
15 56.572,92 TL 2.07892817934 0.48101709804 56.572,92 TL
Hak Sahibi …’nin destekten çıktığı bilinmeyen aktif üçüncü dönem toplamı 339.437,52 TL
16 56.572,92 TL 2.1828745883 0.45811152194 56.572,92 TL
Bilinmeyen Aktif Dördüncü Dönem Toplamı 56.572,92 TL

Müteveffanın aktif döneminde, hak sahiplerine dağıtılan gelir;

 • Her dört hak sahibinin birlikte pay aldıkları bilinen aktif dönemde %70’i, 160.536,62 TL x %70 = 112.375,63 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Her dört hak sahibinin birlikte pay aldıkları bilinmeyen aktif birinci dönemde %70’i, 282.864,60 TL x %70 = 198.005,22 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Hak sahiplerinden …, … ve ….’nin birlikte pay aldıkları bilinmeyen aktif ikinci dönemde %70’i, 226.291,68 TL x %70 = 158.404,18 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Hak sahiplerinden … ve …’nin birlikte pay aldıkları bilinmeyen aktif üçüncü dönemde %70’i, 339.437,52 TL x %70 = 237.606,26 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Hak sahibi …’nın tek başına pay aldığı bilinmeyen aktif dördüncü dönemde, 572,92 TL x %70 = 39.601,04 TL olarak hesaplanmıştır.

 Müteveffanın bilinmeyen pasif dönem zararı (15 yıl)

Müteveffanın maluliyet oranı %100’dür. Yargıtay’ın “Meslekte kazanma güç kaybı oranının % 60’ın altında kaldığı durumlarda, sigortalının iş göremezlik oranına bağlı olarak emsallerine göre daha fazla efor harcamak suretiyle de olsa, çalışmasını sürdürüp yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün bulunduğundan, 60 yaş sonrası pasif dönem için zarar hesabı yapılmasına olanak bulunmamaktadır. İçtihadı gereği, müteveffanın maluliyet oranı %60’ın üstünde olması sebebiyle, pasif dönem zararı hesaplanacaktır. Müteveffanın 14 yıllık pasif dönem zararı hesaplanırken Yargıtay’ın içtihatları doğrultusunda yasal asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır. 01.07.2017 tarihinden itibaren net asgari ücret 1.404,06 TL olup, bu durumda yıllık kazanç 1.404,06 X 12 = 16.848,72 TL’dir.

Yıl Yıllık Kazanç % 5 Artırım % 5 İskonto Net Kazanç
17 16.848,72 TL 2.29201831771 0.43629668756 16.848,72 TL
18 16.848,72 TL 2.40661923359 0.41552065481 16.848,72 TL
19 16.848,72 TL 2.5269519526 0.39573395696 16.848,72 TL
20 16.848,72 TL 2.65329770502 0.37688948281 16.848,72 TL
21 16.848,72 TL 2.78596259027 0.35894236458 16.848,72 TL
22 16.848,72 TL 2.92526071978 0.34184987102 16.848,72 TL
23 16.848,72 TL 3.07152375576 0.32557130573 16.848,72 TL
24 16.848,72 TL 3.22509994354 0.31006791021 16.848,72 TL
25 16.848,72 TL 3.38635494071 0.29530277162 16.848,72 TL
26 16.848,72 TL 3.55567268774 0.28124073487 16.848,72 TL
27 16.848,72 TL 3.73345632212 0.26784831892 16.848,72 TL
28 16.848,72 TL 3.92012913822 0.25509363706 16.848,72 TL
29 16.848,72 TL 4.11613559513 0.242946321 16.848,72 TL
30 16.848,72 TL 4.32194237488 0.23137744857 16.848,72 TL
31 16.848,72 TL 4.53803949362 0.22035947482 16.848,72 TL
Bilinmeyen Pasif Dönem Toplamı 252.730,80 TL

Bilinmeyen pasif dönemde hak sahibi …’nin tek başına pay aldığı bilinmeyen pasif dönemde, 252.730,80 TL x %70 = 176.911,56 TL olarak hesaplanmıştır.

Maddi Tazminat Hesabı

Hak sahiplerinin destek süreleriyle orantılı olarak maddi zararları aşağıda gösterilmiştir.

Müteveffanın eşi …’nın maddi zararı

Bilinen aktif dönemde maddi zarar                         : 112.375,63 TL X 2/7  =   32.107,32 TL

Bilinmeyen aktif birinci dönemde maddi zarar        : 198.005,22 TL X 2/7  =   56.572,92 TL

Bilinmeyen aktif ikinci dönemde maddi zarar         : 158.404,18 TL X 2/6  =   52.801,39 TL

Bilinmeyen aktif üçüncü dönemde maddi zarar       : 237.606,26 TL X 2/5  =   95.042,50 TL

Bilinmeyen aktif dördüncü dönemde maddi zarar    :   39.601,04 TL X 1/2  =   19.800,52 TL

Bilinmeyen pasif dönemde maddi zarar                  : 176.911,56 TL X 1/2  =   88.455,78 TL

Toplam                                                                                                    = 344.780,43 TL

Müteveffanın kızı …’nin maddi zararı

Bilinen aktif dönemde maddi zarar                         : 112.375,63 TL X 1/7  =   16.053,66 TL

Bilinmeyen aktif birinci dönemde maddi zarar        : 198.005,22 TL X 1/7  =   28.286,46 TL

Bilinmeyen aktif ikinci dönemde maddi zarar         : 158.404,18 TL X 1/6  =   26.400,70 TL

Bilinmeyen aktif üçüncü dönemde maddi zarar       : 237.606,26 TL X 1/5  =   47.521,25 TL

Toplam                                                                                                    = 118.262,07 TL

Müteveffanın kızı …’nun maddi zararı

 Bilinen aktif dönemde maddi zarar                         : 112.375,63 TL X 1/7  =   16.053,66 TL

Bilinmeyen aktif birinci dönemde maddi zarar        : 198.005,22 TL X 1/7  =   28.286,46 TL

Bilinmeyen aktif ikinci dönemde maddi zarar         : 158.404,18 TL X 1/6  =   26.400,70 TL

Toplam                                                                                                    =   70.740,82 TL

 Müteveffanın kızı …’un maddi zararı

 Bilinen aktif dönemde maddi zarar                         : 112.375,63 TL X 1/7  =   16.053,66 TL

Bilinmeyen aktif birinci dönemde maddi zarar        : 198.005,22 TL X 1/7  =   28.286,46 TL

Toplam                                                                                                    =   44.340,12 TL

Hak Sahiplerinin İşverenden İsteyebileceği Gerçek Maddi Zararları

Eş …’nın gerçek maddi zararı:

Gelir Hissesi: 344.780,43 TL

%0 evlenme ihtimali indirimi         :   344.780,43 TL X % 100                               = 344.780,43 TL

%40 kusur indirimi                        :   344.780,43 TL X % 60                                = 206.868,26 TL

Çocuk …’nin gerçek maddi zararı:

Gelir Hissesi: 118.262,07 TL

%40 kusur indirimi                        :   118.262,07 TL X % 60                                =   70.957,24 TL

Çocuk …’nun gerçek maddi zararı:

Gelir Hissesi: 70.740,82 TL

%40 kusur indirimi                        :   70.740,82 TL X % 60                                  =   42.444,49 TL

Çocuk …’un gerçek maddi zararı:

Gelir Hissesi: 44.340,12 TL

%40 kusur indirimi                        :   44.340,12 TL X % 60                                  =   26.604,07 TL

İŞVERENİN KUSURU ORANINDA SORUMLU OLDUĞU MİKTARLAR

 Peşin Sermayeli Gelir

Davacı kurum tarafından, hak sahibi …’ya toplam 204.326,12 TL peşin sermaye değerli aylık bağlanmış olup, bu miktardan davalının kusuru oranında sorumlu oldukları miktar;

204.326,12 TL       x %60                                                                         = 122.595,67 TL

Davacı kurum tarafından, hak sahibi …’ye toplam 67.938,34 TL peşin sermaye değerli aylık bağlanmış olup, bu miktardan davalının kusuru oranında sorumlu oldukları miktar;

67.938,34 TL         x %60                                                                         =   40.763,00 TL

Davacı kurum tarafından, hak sahibi …’ya toplam 60.982,45 TL peşin sermaye değerli aylık bağlanmış olup, bu miktardan davalının kusuru oranında sorumlu oldukları miktar;

60.982,45 TL         x %60                                                                         =   36.589,47 TL

Davacı kurum tarafından, hak sahibi …a toplam 47.971,51 TL peşin sermaye değerli aylık bağlanmış olup, bu miktardan davalının kusuru oranında sorumlu oldukları miktar;

47.971,51 TL         x %60                                                                         =   28.782,91 TL

Yapılan hesaplama neticesinde, kurum tarafından bağlanan gelir ve 5510 sayılı Yasa’nın 21. Maddesindeki hak sahiplerinin işverenden isteyebileceği tutarlar;

Hak Sahibi Kurum Tarafından Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin, Kusur İndirimi Sonrası Miktarı Hak Sahibinin İsteyebileceği Tutar (Tavan)
——– 122.595,67 TL 206.868,26 TL
——– 40.763,00 TL 70.957,24 TL
——– 36.589,47 TL 42.444,49 TL
——– 28.782,91 TL 26.604,07 TL

RÜCU HESABI SONUCU

Yapılan hesaplama neticesinde, kurum tarafından bağlanan gelir ve 5510 sayılı Yasa’nın 21. Maddesindeki hak sahiplerinin işverenden isteyebileceği tutarlar dikkate alındığında, davacı kurumun davalı işveren rücu edebileceği toplam gelirler;

Hak Sahibi Kurumun davalı işverenden talep edebileceği gelir
——– 122.595,67 TL
——– 40.763,00 TL
——– 36.589,47 TL
——– 26.604,07 TL
Toplam 226.552,21 TL 
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere,

 • Davacı tarafından hak sahiplerine bağlanan peşin sermayeli gelirlerin hesaplanan toplam 226.552,21 TL’sinin davalıdan tahsili gerekeceğine, tahsili gereken gelirler toplamına, onay tarihi olan 11.03.2015 tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğine, dair görüş ve tespitimi içerir raporumu Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.01.12.2017

Hesap Bilirkişisi

Gökmen Ergür