YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.10.2004 Esas: 2004 / 8743 Karar: 2004 / 7084

Paylaşma Davasında Satış Kararı Verilmesi Halinde Paranın Nasıl Dağıtılacağı da Kararda Belirtilmesi Gerekir.

Özet:

Dava, paydaşlığın giderilmesi talebine ilişkindir. Bu nevi davalarda satışa karar verilmesi halinde, satış sonunda elde edilecek paranın ne şekilde dağıtılacağının kararda gösterilmesi zorunludur. İhtilaf konusu taşınmaz paylı mülkiyete tabi ise satış bedelinin paylar oranında paydaşlara, elbirliği mülkiyetine tabi ise miras hisseleri oranında mirasçılara dağıtılmasına karar verilmelidir. Dağıtım hususunda karar verilmemesi isabetsizdir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava bir adet taşınmazın paydaşlığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece satış kararı verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Paylaşma davasına konu edilen malların satışına karar verilmesi halinde, satış sonunda elde edilecek paranın ne şekilde dağıtılacağının kararda gösterilmesi gerekir. Dava konusu edilen mal paylı mülkiyet hükümlerine tabi ise satış bedelinin payları oranında paydaşlara, elbirliği mülkiyeti söz konusu ise miras hisseleri oranında mirasçılara, her ikisi bir arada bulunuyorsa tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflara dağıtılması gerekir. Açıklanan esaslar dahilinde dağıtım kararı verilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemesi hatalıdır.

Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 19.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.