YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

Tarih: 14.10.2004 Esas: 2003 / 8036 Karar: 2004 / 7400

Sahte Fatura Düzenlenmesi ile Suç Oluşur; Kullanılması ve Vergi Ziyaı Bu Suçun Unsuru Değildir.

Özet:

Vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı suçun unsuru değildir. Özel gider indiriminde kullanmak üzere sahte fatura düzenleyen şahıslar hakkında ceza tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

213 sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanıklar M., E., M.B. ve D’nin yapılan yargılamaları sonunda; beraatlerine dair ADIYAMAN Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 04.02.2003 gün ve 2002/261 Esas, 2003/33 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 07.05.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 Sayılı Yasa ile değişik 213 Sayılı Yasanın 359/b-1 maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak tanzimi suçun oluşumu için yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle, sanıkların 2001-2002 yıllarında özel gider indiriminde kullanılmak üzere sahte fatura düzenlemekten ibaret eylemlerinin sübutu halinde Vergi Usul Kanunu’nun 359/b-1 maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden, sahte belgelerle özel gider indiriminden yararlanan veya vergi iadesi alan memur, işçi ya da emekliler hakkında hüküm içeren 2978 Sayılı Yasanın 6. maddesinde öngörülen suçun oluştuğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenden dolayı CMUK’nun 321’inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.