YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.12.2017 Esas: 2016/7902 Karar: 2017/10951

SGK’nun Denetim ve Kontrol Görevlilerinin Görevleri Sırasında Düzenledikleri Tutanaklar Aksi İspat Edilinceye Kadar Geçerlidir.

Özet:

Dava, davacı-karşı davalının iptal edilen 4/a sigortalılık hizmetlerinin fiili çalışmaya dayandığının tespiti ile kesilen yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanması ve SGK’ya borçlu olunmadığının tespiti talebine ilişkindir. SGK’nun denetim ve kontrol görevlilerinin görevleri sırasında düzenledikleri tutanaklar aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. Dosya içeriğinden, davacının kendisine ait birden fazla aracı bulunduğu, davacının kendisine ait kamyonet ile 4/a maddesi kapsamında dava dışı züccaciye işyerinde çalışmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, kuruma yapılan hizmet bildiriminin sigortalılık süresi elde etmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.  SGK’nun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından düzenlenen tutanak içeriğinin aksi ispat edilemediğinden davanın reddi gerekir. 

Birleşen Mahkemenin 2014/346 Esas sayılı davası bakımından;

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 19/09/2008-20/02/2009 tarihleri arasında geçen çalışmalarının geçerli olduğunun tespitine, emekliliğini iptal eden kurum işleminin iptaline, almış olduğu aylıklardan dolayı Kuruma borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Birleşen davanın davacısı kurum ise, yersiz olarak ödenen aylıkların yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davalı birleşen davanın davacısı kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dava, davacı-karşı davalının iptal edilen 4/a sigortalılık hizmetlerinin fiili çalışmaya dayandığının tespiti ile kesilen yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanmasına ve kuruma borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Birleştirilen karşı davada, kurum davacıya ödenen yersiz aylıklar ile sağlık yardımının tahsilini istemiştir. Mahkemece, davacı-karşı davalının … sicil numaralı işyerinde 19/09/2008-20/02/2009 tarihleri arasında aralıksız ve sürekli çalıştığının tespitine, aksi yöndeki kurum işleminin iptaline, davacının iş bu kurum işlemi nedeni ile borcu bulunmadığının tespitine, davalı karşı davacı kurum taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının 01.06.1990-05.08.1990 ve 13.03.2006-20.02.2009 tarihleri arasında 506 Sayılı Yasa kapsamında hizmetlerinin, 01.01.1995-31.12.2006 tarihleri arasında 2925 Sayılı Yasa kapsamında hizmetlerinin bulunduğu, yapmış olduğu askerlik borçlanması ile birlikte toplam 3603 günlük hizmetinin bulunduğu, 15.04.2009 tarihli tahsis talebine istinaden 01.05.2009 tarihinden itibaren davacıya 2925 Sayılı Yasa kapsamında … yaşlılık sigortası yönünden aylık bağlandığı, kurum’un 05.02.2013 tarihli denetmen raporu sonrası davacının 19/09/2008-20/02/2009 tarihleri arasında…S.S. no’lu dava dışı züccaciye işyerinde geçen hizmetlerinin gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmaması nedeniyle iptal edildiği, iptal edilen hizmet sonrası yaşlılık aylığı şartlarının ortadan kalkması nedeniyle davacı adına yersiz ödenen aylıklar nedeniyle borç tahakkuk işlemi gerçekleştirildiği, davacı adına… plakalı traktörün 12.12.2005 tarihli,… plakalı traktörün 06.11.2006 tarihli ve … plakalı açık kasa kamyonetin 21.09.2007 tarihli trafik tescil kaydının bulunduğu, ihtilaf konusu dönem bordrolarının getirtildiği, alınan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu, duruşmalarda davacı tanığı, dava dışı işyerinde sigortalılığı iptal edilmeyen bordrolu tanık ile komşu işyerleri tanıklarının dinlendiği anlaşılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59/2. maddesinde “Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; davacının kendisine ait kamyonet ve traktörlerinin bulunduğu, davacının kendisine ait kamyonet ile 5510 Sayılı Yasa 4/a maddesi kapsamında dava dışı züccaciye işyerinde çalışmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve kuruma yapılan hizmet bildiriminin sigortalılık süresi elde etmeye yönelik olduğu anlaşılmakla 5510 Sayılı Yasa’nın 59/2. maddesi gereğince kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından düzenlenen tutanak içeriğinin aksi ispat edilemediğinden davanın reddi gerekir iken mahkemece davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmesi; usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde davalı-karşı davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle ile karar verildi.