YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.03.2005 Esas: 2004 / 5778 Karar: 2005 / 2377

Sigorta Sözleşmesi İcap ve Kabul ile Kurulur; Sigorta Poliçesi Sadece Bir İspat Belgesidir.

Özet:

Sigorta sözleşmeleri karşılıklı icap ve kabul ile kurulur. Sigorta poliçesi sadece ispat vasıtasıdır. Önemli olan sözleşmenin oluştuğu tarihtir. Yerel mahkemece sözleşme ilişkisinin doğduğu tarih ve saat belirlenip sonuca göre karar verilmesi gerekirken sadece poliçe suretinde yazılı teminat başlangıç tarih ve saatinin esas alınarak yazılı şekilde karar tesisi isabetsizdir.

Taraflar arasında görülen davada Mersin Asliye 3. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.02.2005 tarih ve 2003/586-2004/152 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.O. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalının zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın müvekkiline ait araca çarparak hasarlandırdığını ileri sürerek 2 milyar TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, kaza anını kapsayan poliçeleri bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, kaza tutanağında zikredilen poliçenin başlangıç tarihinin kaza tarihi olmasına rağmen kaza tarihinden sonra düzenlendiği ve teminatın başladığı saat itibariyle poliçenin rizikoyu kapsamadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesine dayalı olarak açılmış tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dosyaya sunulu zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesinde gösterilen tarih ve saat esas alınarak kazanın, poliçenin yürürlüğünden önce olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davalı sigorta şirketine ait sigorta poliçesi resmi belge niteliğindeki kaza tutanağında gösterildiğine göre dosyaya davalı yanın sunduğu ve aslı celbedilmemiş poliçe suretindeki yürürlülük ve teminat süreleri esas alınarak hüküm kurulamaz. Mahkemece yapılacak iş, sigorta poliçesinin aslının dosyaya istenmesi ve davalı şirket kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, poliçe tanziminden önce teklif veya talepname bulunup bulunmadığını belirlemektir.

Sigorta sözleşmeleri BK’ nun genel ilkeleri ışığında karşılıklı icap ve kabul ile kurulur. Sigorta poliçesi sadece bir ispat belgesidir. O halde uyuşmazlığın çözümünde sigorta sözleşmesinin vücut bulduğu tarih önemlidir. Mahkemece, yukarıda açıklandığı üzere sigortacı ile sigortalısı arasındaki sözleşme ilişkisinin oluştuğu tarih ve saat belirlenip, sonuca göre karar vermek gerekir iken, salt poliçe suretinde yazılı teminat başlangıç tarih ve saatinin esas alınarak davanın reddedilmesi eksik incelemeye dayandığından, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 10.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.