YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 12.12.2016 Esas: 2016/2347 Karar: 2016/5312

Sıra Cetveli – Şikayet – Görevli Mahkeme

Özet :

Şikayet sıra cetvelindeki sıralamaya yönelik ise İcra Mahkemesi görevlidir. Borcun esasından hareketle sıra cetveline itiraz edilmiş ise, genel mahkemeler görevlidir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Şikayetçi vekili, 1. sırada yer alan … Müdürlüğü’nün alacağının satış tarihi itibariyle 6183 sayılı Yasada öngörülen 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresinin dolduğunu, şikayet olunan … ve …’nın haczinin üzerinden 2 yıllık bir zaman geçmesi nedeniyle düştüğünü, bu nedenle sıra cetvelinde 2. sırada yer almasının hatalı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.
Şikayet olunanlar, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; şikayet olunanlardan sadece …’ya ödeme yapıldığı, bu nedenle diğer davalılar yönünden şikayetçinin sıra cetveline itiraz davası açmada hukuki yararı bulunmadığı, …’nın alacağı prim alacağı olup, 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve satış tarihi itibariyle 10 yıllık zamanaşımının dolmadığı, özel bir alacağın kamu alacağına iştirak edemeyeceği gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.

Karar, şikayetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-İİK’nın 142/I-III maddesi uyarınca şikayet sıraya dairse icra tetkik mercii, alacağın esasına veya hem sıra ve hem de esasa itiraz olunması halinde de genel mahkemeler görevlidir. Görev kamu düzeninden olup mahkemelerce yargılamanın her aşamasında gözetilmelidir. Şikayetçi dilekçesinde diğer itirazları ile birlikte şikayet olunan …’nın alacağının zamanaşımına uğradığını ileri sürmüştür. Alacağın zamanaşımına uğradığı itirazı alacağın esasına yönelik bir itirazdır. Bu durumda mahkemece, görev dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

2)Bozma nedenine göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.