YARGITAY 23.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.09.2017 Esas: 2015 / 7219 Karar: 2017 / 2242

Sıra Cetveline İlişkin Şikayet – Araç ve Ticari Plaka Üzerindeki Hacizler Ayrı Ayrı Değerlendirilmeli ve Ayrı Sıra Cetveli Yapılmalıdır.

Özet:

Şikayetçi, sıra cetvelinin iptali ile yeniden sıra cetveli düzenlenmesi talebinde bulunmuştur. Araç ve ticari plaka, ayrı ayrı ekonomik değerlerdir. Bu ekonomik değerlerin bedelleri ayrı ayrı belirlenmelidir. Araç ve ticari plaka üzerindeki hacizler ayrı ayrı  değerlendirilmeli ve ayrı sıra cetveli yapılmalıdır. İcra müdürlüğünce, tek sıra cetveli ile paraların paylaştırılması hatalıdır. Açıklanan nedenlerle, sıra cetvelinin iptaline karar verilmelidir. 

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Şikayetçi vekili, … 6. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3168 Esas sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetvelinin iptali ile yeniden sıra cetveli düzenlenmesini talep ve dava etmiştir.

Şikayet olunan vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamında; şikayet olunan tarafça konulan rehin tarihinin haciz tarihinden önce olduğu için sıra cetvelinde bedelin şikayet olunan tarafa ödenmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön olmadığı gerekçesiyle, şikayetçi tarafın şikayetinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Dava, sıra cetveline ilişkindir.

Dava konusu sıra cetvelinde hem araca ait, hem ticari plakaya ait satış bedeli yekün olarak icra dosyasına girmiş ve İcra Müdürlüğünce tek sıra cetveli yapılarak paranın paylaştırılması yoluna gidilmiştir. Halbuki araç ve ticari plaka ayrı ayrı ekonomik değerlerdir ve bu ekonomik değerlerin bedelleri ayrı ayrı belirlenip üzerindeki hacizler değerlendirilip paraların paylaştırılması gerekir.

İcra Müdürlüğünce bu gerekliliğe uyulmadan ve hacizler ayrı ayrı değerlendirilmeden tek sıra cetveli ile paraların paylaştırılması doğru değildir.

Mahkemece bu hususa riayet edilmeden düzenlenen sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.