YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 08.03.2016 Esas: 2014/11554 Karar: 2016/2869

Tasarrufun İptali – Muvazaa Hukuksal Nedeni – Aciz Vesikası

Özet :

Dava konusu taşınmazın borçlu tarafından satılmasından sonra uzun süre borçlu tarafından bedelsiz kullanılması ve satılan kişinin borçlunun kızı olması muvazaanın işaretidir. Borçlar Hukukuna göre açılan davada aciz vesikası ibraz etme zorunluluğu yoktur.

MAHKEMESİ :…….Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki genel muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar … ve … vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Davacı vekili, davalı borçlu …’ın aleyhine açılan tazminat davası sonucu hükmedilen tazminatın tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 30.12.2002 tarihinde davalı …’na, İslam’ın 20.2.2003 tarihinde davalı …’ya, onun da 25.8.2010 tarihinde borçlunun kızı davalı …’a sattığını, davalıların komşu olduğunu, taşınmazın halen borçlu tarafından kullanıldığını belirterek dava konusu satış işlemlerinin muvazaalı olması nedeniyle BK’nun 18. maddesi gereğince iptaline İİK’nun 283/2 maddesinin kıyasen uygulanarak 2012/5927 sayılı takip dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar …, …, … davanın reddini istemiştir.

Davalı … vekili, Küçükçekmece mahkemelerin yetkili olduğunu, aciz belgesi sunulmadığını, dava konusu taşınmazı iyiniyetle ve 45.000 TL bedelle aldıklarını, 18.3.2007 – 1.9.2010 arasında taşınmazda oturmadıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedelleri ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değerleri arasında misli fark bulunduğu, davalı …’in borçlunun kızı olduğu, satışların mal kaçırma amacıyla muvazaalı yapıldığı davalıların tümünün kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne dava konusu taşınmazın satışına ilişkin 30.12.2002, 20.2.2003 ve 25.8.2010 tarihli tasarrufların borca yetecek kısmının İİK’nun 277-281 maddeler gereğince iptaline, davacıya haciz ve satış yetkisi tanınmasına karar verilmiş; hüküm davalılar …, … ve … vekili tarafından temyiz edilmiş; 2.4.2014 tarihli ek kararla HUMK’nun 432/3 maddesi gereğince mahkeme kararının davalı … tarafından temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dava konusu taşınmazın borçlu tarafından satılmış olmasına rağmen dört yıl boyunca (18.3.2007-1.9.2010 tarihleri arasında) davalı borçlu ve kızı tarafından bedelsiz kullanılmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmamasına, son malik davalı …’ın borçlunun kızı olmasına, TBK’nun 19.maddesi gereğince açılmış muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davalarında aciz belgesi sunma zorunluğu olmamasına, davanın hak düşürücü süreye tabi bulunmamasına göre, davalılar … ve … vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibarıyla usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA 08/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.