YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 02.07.2004 Esas: 2004 / 13384 Karar: 2004 / 17655

Taşınmazın Devir ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik Tedbir Kararı Hacze ve Cebri İcra Yoluyla Satışa Engel Değildir.

Özet:

Tapu kaydındaki tedbir şerhi, rızai temliklere engel olup hacze ve cebri icra yoluyla satışa engel teşkil etmez. İcra müdürünün satış işlemlerine devam etmesi gerekirken aksi yönde karar vermesi usul ve yasaya aykırı olduğundan alacaklının bu yöndeki şikayetinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Şikayete konu Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 03.07.2003 tarih ve 2003/503 sayılı tedbir kararında taşınmazın devir ve temlikinin önlenmesine karar verildiği bu tedbir kararında alacaklının taraf olmadığı anlaşılmaktadır. Sözü edilen tedbir kararının mahiyeti itibariyle rızai devir ve temlikleri önleyici nitelikte olduğu, cebri icraya engel durumun bulunmadığı ve alacaklı taraf olmadığından tedbir kararının onun yönünden bağlayıcı olmadığı, davacı adına tescil kararı verilse bile haciz şerhinin mahkemece kaldırılmadığı sürece geçerli bulunduğu cihetle icra müdürünün satış işlemlerine devam etmesi gerekirken aksine karar vermesi doğru olmadığından alacaklının anılan karara yönelik şikayetinin mahkemece kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.07.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.