YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 05.10.2017 Esas: 2017/5912 Karar: 2017/11914

Teminat Senedi – Senedin Arka Yüzüne Yazılan Metin

Özet :

Senedin arka yüzüne tarih de belirtilmek suretiyle “tapuya istinaden teminat senedidir” ibaresi yazıldığına göre, senedin teminat senedi olduğu dikkate alınarak uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği sonucuna varılmalıdır.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının mürafaalı olarak yapılmasına HUMK.’nun 438. ve İİK.’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;

2-Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçluların; icra mahkemesine yaptıkları başvuruda, sair itirazlarının yanında, takip dayanağı senedin kambiyo vasfı niteliği taşımadığını şarta bağlı olarak verildiğini, senet arkasında bu durumun yazılı olduğunu ve anılan senedin teminat senedi olduğunu ileri sürerek, borçlu olunmadığı itirazı ile takibin iptalini ve aleyhe tazminata hükmolunmasını talep ettikleri, mahkemece, takibe konu senet arkasındaki ibarenin, senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırmayacağı ve teminat iddiasının ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın ve tazminat isteminin reddine hükmolunduğu görülmektedir.

İİK’nun 169/a-1. maddesi gereğince; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır.

HGK’nun 14.03.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.06.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK’nun 169/a maddesi uyarınca, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

Somut olayda, takip konusu senedin arka yüzünde, “03.9.2014 tarihinde verilen tapuya istinaden teminat senedi olarak verildi.” ibarelerinin, senedin tarihi de belirtilmek suretiyle yazılarak keşideci tarafından imzalandığı ve bu hali ile takip yapan alacaklının senedi elinde bulundurduğu görülmektedir. Bu durumda, senet arkasında yer alan bu beyan ve kayıtlara göre, senedin teminat senedi olduğu anlaşılmakla, alacağın varlık ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirmektedir.

O halde, mahkemece, senetten doğan alacağın varlığı ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı zorunlu kıldığından İİK’nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.