YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

Tarih: 04.10.2004 Esas: 2004 / 23943 Karar: 2004 / 10508

Tescil Plakasına Göre Uygulanan Cezaya İtirazları İncelemede Sulh Ceza Mahkemesi Görevlidir.

Özet:

2918 SK uyarınca tescil plakalarına göre uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemeye sulh ceza mahkemeleri görevlidir. Sulh ceza mahkemesince esas hakkında karar verilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-D maddesine muhalefetten G’nin 64.700.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına dair, İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen 15.09.2003 gün ve 581161 sıra nolu trafik ceza tutanağına vaki itiraz üzerine, İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nce verilen 15.01.2004 gün, 2004/5-5 D. İş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 09.06.2004 gün ve 26663 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25.06.2004 gün ve Y.E. 2004/117096 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Tüm dosya kapsamına nazaran 2918 Sayılı Kanunun 116. maddesi uyarınca tescil plakalarına göre uygulanan cezalar için araç sahipleri tarafından yapılacak itirazları inceleme görevinin Sulh Ceza Mahkemesi’ne ait bulunduğu gözetilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesinde isabet görülmemiş ve CMUK’nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2004/5-5. D. İş sayılı kararının CMUK’nun 343. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince düşünülmesine 04.10.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.