YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.12.2004 Esas: 2004 / 11618 Karar: 2004 / 13223

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Araç Maliki ve Sürücünün Kazaya Neden Olan Araçtaki Teknik Arızadan Sorumlulukları

Özet:

Araç malikinin sorumluluğu, kusursuz sorumluluk esasına tabidir. Araç maliki, sürücünün kusurundan, aracın bakım ve onarımdan sorumludur. Sürücü ise, kullandığı aracın bakım ve kontrolünden sorumludur. Dosya kapsamından fırlayan tekerleğin kazaya neden olduğu anlaşılmaktadır. Araç tekerleğinin fırlaması, teknik bir arızadır. Yeterli araştırma yapılmadan sürücünün kusursuz olduğundan bahisle araç maliki ve sürücü aleyhindeki davanın reddi hatalıdır.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davalılardan M’ye ait olan ve diğer davalı S. tarafından sevk ve idare edilen XX XX 666 plakalı araçla, müvekkiline ait olan XX XX 9881 plakalı aracına trafik kazası sonucu hasar verildiğini iddia ederek 7.750.000.000.-TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı S. vekili, kusuru kabul etmediklerini, kamyonun dingil tekerinin kopmasının teknik arıza olarak değerlendirilmesi gerektiğini, hasar bedelinin fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı M., davaya karşı savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu gereğince, teknik arızanın kazaya etkili olup, kamyon sürücüsü S’ye yüklenecek kusurun bulunmaması gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasıdır. Davalıya ait aracın karşı yönden gelen davalı M’ye ait ve müdahil davalı S. yönetimindeki kamyondan fırlayan tekerleğin çarpmasıyla hasara uğradığı hususunda yanlar arasında uyuşmazlık bulunmadığı gibi, bu yön mahkemece toplanan delillerle de saptanmıştır. Uyuşmazlık, davalıların tekerleğin fırlamasıyla oluşan bu zarardan sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır. Aracın tekerleğinin fırlaması şüphesiz araçtaki teknik bir arızadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlendiği gibi araç maliki sürücüsünün kusurundan, aracın bakım onarım ve her zaman trafikte emniyetli bir şekilde bulundurulmasından kusursuz olarak sorumludur. Aracı sevk ve idare eden sürücü ise nezaretindeki aracın kontrolünden ve bakımından sorumludur. Bu konularda gerekli dikkati, ilgiyi göstererek araçta oluşabilecek muhtemel arızaları araç sahibine bildirmekle yükümlüdür. Bu hususlarda herhangi bir araştırma yapılmadan ve bu dikkate alınmadan araç sürücüsünün kusursuz olduğundan bahisle her iki davalı hakkında davanın reddedilmesi doğru değildir. O halde, mahkemece taraf delilleri uzman bilirkişiye incelettirilmeli, açıklanan konularda yeniden rapor alınmalı, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

Kabule göre de müdahil hakkında hüküm kurulması doğru değildir. Müdahil S. lehine vekalet ücreti takdiri doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerinde açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 13.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.