YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.12.2018 Esas: 2018/2872 Karar: 2018/12336

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi (Destekten Yoksunluk) Tazminat – İbraname – 2 Yıllık Hak Düşürücü Süre

Özet:

Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi (destekten yoksunluk) tazminat istemine ilişkindir. KTK’nın 111. maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Yasada belirtilen 2 yıllık süre hak düşürücü süre olup, mahkemece re’sen dikkate alınmalıdır.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacılar vekili, davalıya sigortalı bulunan … plakalı otomobil ile … plakalı aracın karıştığı kaza sonucunda davacıların eşi ve babası olan … hayatını kaybettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacılar için ayrı ayrı 1.000,00’er TL destekten yoksun kalma tazminatının tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini yükseltmiştir.

Davalı vekili, davacılara 14/09/2006 tarihinde müvekkili şirket tarafından ödeme yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile davacı …’ın uğramış olduğu 30.459,57 TL, davacı …’ın uğramış olduğu 3.828,86 TL, davacı … uğramış olduğu 2.957,31 TL destekten yoksun kalma tazminatının 14/09/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi (destekten yoksunluk) tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, davalıya trafik sigortalı aracın desteğin ölümüne neden olması nedeniyle ZMSS poliçesi gereği zarardan sorumlu olduğunu iddia ederek davalıya husumet yöneltmiş; davalı …, trafik sigortası yapılan aracın sebep olduğu zararı davacıya ödeyip ibra edildiklerini ve davanın iki yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını savunmuş; mahkemece, davacılara yapılan ödeme hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle, davalının ibra savunmasına itibar edilmeyerek tazminata hükmedilmiştir.

KTK’nın 111. maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Yasada belirtilen 2 yıllık süre hak düşürücü süre olup, mahkemece re’sen dikkate alınmalıdır.
Somut olaya bakıldığında; davacı eş ve çocuklar için davacı(lar) vekiline poliçe hükümleri gereğince davadan önce 14/9/2006 tarihinde ödeme yapılarak kayıtsız şartsız nitelikte ibraname imzalandığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla eldeki davanın 26/07/2013 tarihinde açılmış olmasına göre, KTK’nın 111. maddesinde öngörülen 2 yıllık hak düşürücü sürenin geçirildiği gözetilmek suretiyle davacı yanın tazminat talebinin, hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 18/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.