YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.12.2018 Esas: 2016/1192 Karar: 2018/12005

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat – Sağlık Ve Tedavi Giderleri – Sigorta Şirketi Sorumluluk – Manevi Tazminat

Özet:

Dava, trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Sigorta poliçesinde belirtilen motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına almakla birlikte sigorta şirketlerinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.

 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili ve katılma yolu ile (birleştirilen davada) davacı … vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Asıl davada davacı vekili; 26/12/2009 tarihinde … sevk ve idaresindeki araç ile davacı müvekkili … sevk ve idaresindeki aracın karıştığı trafik kazası sonucunda müvekkillerinin yaralandığını belirterek … için 8.000,00 TL, … için 10.000,00 TL manevi tazminatın ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalması kaydıyla 2.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihi itibariyle işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında davacı … yönünden maddi tazminat talebini yükseltmiştir.

Birleştirilen davada davacı vekili, aynı kazada … idaresindeki araçta yolcu konumunda iken yaralanan müvekkili için tedavi gideri ve iş göremezlik tazminatı olarak 2.000,00 TL maddi ve ayrıca 25.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini yükseltmiştir.

Davalı … şirketleri vekilleri ile davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, asıl dava yönünden maddi tazminat talebinin kabulü ile davacı … için 164.336,82 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 26/12/2009 tarihinden itibaren davalılardan (sigorta şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) yasal faizi ile tahsili ile davacılara verilmesine, manevi tazminat yönünden işbu davada davacı … için 7.000,00 TL … için 3.000,00 TL manevi tazminatın davalı …’den kaza tarihi olan 26/11/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsili ile davacılara verilmesine, birleşen mahkememize ait 2011/723 E sayılı dosyanın davacısı … için 177.749,35 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 26/12/2009 tarihinden itibaren davalılardan (sigorta şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) yasal faizi ile tahsili ile davacılara verilmesine, Manevi tazminat yönünden işbu davada davacı … için 7.000,00 TL manevi tazminatın davalı … ve …’dan kaza tarihi olan 26/11/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsili ile davacılara verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı … ile (birleştirilen davada) davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı … ile (birleştirilen davada) davacı … vekilinin aşağıdaki bentlerin dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Birleştirilen dava, trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Dava tarihi olan 15/09/2011 tarihinden önce (25.02.2011 tarihinde) yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” hükmü mevcut olup, Yasanın geçici 1.maddesi ile de “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği” öngörülmüştür.

Sigorta poliçesinde belirtilen motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına almakla birlikte sigorta şirketlerinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk “Sosyal Güvenlik Kurumu’na” geçmiştir.

Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan ve aktüer bilirkişi tarafından hazırlanan 25.02.2015 tarihli (ek) raporda, davacının sağlık harcama giderlerine ilişkin sunmuş olduğu fatura bedelleri toplamının 17.487,94 TL olduğu bildirilmiştir. Mahkemece davacı …’in tedavi giderlerine yönelik olarak doktor ve diş hekimi bilirkişilerden rapor alınmadığı gibi bu tedavi giderlerinin … sorumluluğunda olup olmadığı da irdelenmemiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemece, davacı …’in kazadaki yaralanma şekli de dikkate alınarak konusunda uzman doktor ve diş hekimi bilirkişilerden rapor alınarak, davacı …’in tedavi giderlerinden, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olanların belirlenmesi ve sonucuna göre (2918 Sayılı Yasanın 98. maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu olacağından) Yasa kapsamı dışında kalan tedavi giderleri varsa davalı zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketinin bunlardan sorumlu tutulması gerekirken, 2918 Sayılı Yasanın 98. maddesi kapsamında bulunan tedavi giderleri belirlenmeden, tüm tedavi giderlerinden davalı … sorumlu tutularak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3-Davalı … zarara neden olan aracın trafik sigortacısıdır. 2918 Sayılı KTK’nın 99/1 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın B.2 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğünün süresi, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 işgünü olarak belirlenmiştir.

Mahkemece, asıl ve birleştirilen davalarda davacılar tarafından davalı … şirketine usulüne uygun olarak başvuru yapılıp yapılmadığı belirlenerek şayet başvuru mevcutsa başvurunun tebliğine ilişkin belgelerin istenip ibraz edildiğinde tespit edilecek tarihe 8 iş günü eklenmek suretiyle bulunacak tarihten, başvuru yoksa dava tarihinden itibaren davalı … şirketinin temerrüt faizinden sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

4-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da göz önünde tutularak, 818 sayılı BK’nın 47. Maddesindeki (6098 sayılı B.K.’nun 56. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, tarafların kusur durumu, yaralanan Sinem’in yaşı ve sakatlık durumu dikkate alındığında (birleştirilen davada) davacı … için takdir olunan manevi tazminatın az olduğu görülmüş ve (birleştirilen davada) davacı … yönünden hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de; davalı … kazaya neden olan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı olup, mahkemece asıl ve birleştirilen davalarda maddi tazminat yönünden ve poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu tutulduğu halde yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti yönünden kaza tarihindeki poliçe limiti ile hükmolunan maddi tazminat(lar) arasında oran kurulmaksızın davalı …’nin yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin tamamından diğer davalılar ile birlikte sorumlu tutulması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle (birleştirilen davada)davacı … vekilinin ve davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE,(2) ve(3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin, (4) nolu bentte açıklanan nedenlerle, (birleştirilen davada) davacı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı …’a geri verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’ne geri verilmesine 11/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.