YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.12.2018 Esas: 2016/3675 Karar: 2018/12189

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat – Hatır Taşıması Savunması – Müterafik Kusur – İndirim Oranı

Özet:

Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 818 sayılı BK.’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hâkim, tazminattan mutlaka indirim yapmak zorunda değilse de, bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda davanın kabulüne dair hükmün süresi içerisinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacıların desteğinin yolcu olarak bulunduğu, davalı … tarafından sigortalı bulunan dava dışı … ‘in yönetimindeki motosikletin karıştığı çift taraflı kaza sonucu davacıların desteğinin vefat ettiğini kazada motor sürücüsünün kusurlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davacı baba için 500,00 TL ve davacı anne için 500,00 TL nin sigorta şirketine başvuru tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş, 15.09.2015 tarihli celsede dava değeri artırarak, Davacı Anne … için 21.993,71 TL ye, davalı baba … içinde 19.940,60 TL ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne, 21.993,71 TL tazminatın, 26.08.2013 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalı şirketten alınarak davacı … Karaköse’ye, 19.940,60 TL tazminatın 26.08.2013 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalı şirketten alınarak davacı …’ye verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 818 sayılı BK.’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hâkim, tazminattan mutlaka indirim yapmak zorunda değilse de, bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir. O halde mahkemece, bu savunma üzerinde durularak, taşımanın hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için taşımanın kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı gibi olayın özel şartları göz önüne alınarak araştırma ve inceleme yapılması gerekmekte olup davalının savunmasına itibar edilmeyerek ve karar yerinde tartışılmayarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

2-818 sayılı Borçlar Kanunu’nun “tazminat miktarının tayini” başlıklı 43. maddesinde (6098 sayılı TBK 51. md); hakimin, tazminatın türü ve kapsamının derecesini, durum ve mevkiinin gereğine ve hatanın ağırlığına göre belirleyeceği belirtilmiş; “Tazminatın tenkisi” başlıklı 44. maddesinde (6098 sayılı TBK 52. md)ise; zarar gören taraf, zarara razı olduğu veya kendisinin eylemi zararın doğmasına ya da zararın artmasına yardım ettiği ve zararı yapan kişinin durum ve mevkiini ağırlaştırdığı takdirde hakimin, zarar ve ziyan tutarını indirebileceği veya zarar ve ziyanı hüküm altına almaktan vazgeçebileceği açıklanmıştır.

Somut olayda davacıların desteğinin yolcu olarak bulunduğu motor sürücüsü … ‘in trafik kazası tespit tutanağına göre sürücü belgesinin olmadığı ve ayrıca ceza dosyası içeriğine göre de 50 mg/dl alkollü olduğu anlaşılmaktadır. Davacıların desteğinin yine trafik kazası tespit tutanağına göre kaskının takılı olmadığının belirtilmesi göz önüne alındığında mahkemece bu hususlar tartışılmadan hüküm kurulması doğru değildir.

Bu durumda mahkemece davalının müterafik kusur ve hatır taşıması savunmaları üzerinde durularak ve tarafların delilleri toplanarak 818 sayılı BK 43. ve 44. maddesi uyarınca tazminattan indirim yapılması gerekip gerekmediği hususu karar yerinde tartışılıp değerlendirilerek, kabul edilmesi halinde hatır taşıması ve müterafık kusur için ayrı ayrı %20 oranında indirim yapılması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3-Davalı … şirketine sigortalı aracın ticari olmaması ve motorsiklet olmasına göre, hükmedilen maddi tazminat miktarına avans faizi yürütülemeyeceğinden, maddi tazminat miktarına yasal faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) , (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.