YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 01.10.2018 Esas: 2018/3782 Karar: 2018/16970

Uçuş Personelinin Mazeret Bildirmeden İşe Gelmemesi – Geçerli Sebep

Özet :

Uçuş personelinin aylık uçuş programı ile belirlenen uçuşa mazeret bildirmeden katılmaması durumunda, iş ilişkisinin devamlılığının işverenden beklenemeyecek şekilde sarsıldığı ve feshin geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere ve özellikle, davalı iş yeri kayıtları arasında yer alan aylık uçuş programına göre; 14.08.2015 (Cuma) tarihli uçuşta görevlendirilen davacı işçinin mazeret bildirmeksizin uçuşa katılmadığı, davacının savunmasında 14.08.2015 tarihli uçuşa katılamadığını kabul ettiği, her ne kadar davacı işçinin 14-15.08.2015 şeklinde ard arda iki iş günü işine gelmediği kabul edilmiş ise de; 15.08.2015 tarihinin 14.08.2015 tarihli uçuşun devamına denk geldiği, o gün için ayrı uçuş planlanmadığı, bu haliyle ard arda 2 iş günü şeklinde devamsızlık olmadığından feshin haklı nedene dayanmadığının ancak davacının aylık uçuş programı ile belirlenen uçuşuna mazeret bildirmeksizin katılmaması nedeniyle, iş ilişkisinin devamlılığının davalı işverenden beklenemeyecek şekilde sarsıldığının, feshin geçerli sebebe dayandığının anlaşılmasına göre; davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile sonuç itibariyle doğru olan red kararının 6100 sayılı HMK’nın 370. maddesi uyarınca bu gerekçe ile ONANMASINA, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 01/10/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.