YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.03.2019 Esas: 2018/2544 Karar: 2019/3514

Velayet Düzenlemesinde Çocukla Ana Ve Baba Yararının Çatışması Halinde Asıl Olan Küçüğün Yararını Korumak Ve Geleceğini Güvence Altına Almaktır.

Özet:

Velayet düzenlemesinde çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde asıl olan küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi

DAVACI-DAVALI

DAVALI-DAVACI : …

DAVA TÜRÜ : Nafaka-Tedbiren Velayet-Boşanma 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından ortak çocuk Zeynep’in velayetinin anneye verilmesi (tedbiren ve kesin velayet), yoksulluk nafakası, kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davalı-davacı erkeğin tedbiren velayete yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362/l-ç maddesi gereğince bağımsız olarak açılan velayete ilişkin kararlar temyiz edilemediğinden davalı-davacı erkeğin tedbiren velayete yönelik temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı-davacı erkeğin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı erkeğin aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b)Mahkemece tarafların ortak çocuklarının velayetleri (2003 doğumlu Rümeysa, 2006 doğumlu Mehmet Ali ve 2012 doğumlu Zeynep) davalı-davacı babaya bırakılmış, davacı-davalı annenin velayete yönelik istinaf isteği üzerine ilgili bölge adliye mahkemesi tarafından kadının ortak çocuk Zeynep’in velayetine, velayete bağlı olarak iştirak nafakasına ilişkin itirazları kabul edilerek ortak çocuk Zeynep’in velayetinin anneye verilmesine, ortak çocuk Zeynep lehine iştirak nafakasına ve baba ile ortak çocuk Zeynep arasında kişisel ilişkiye hükmedilmiş, erkek tarafından temyiz isteğinde bulunulmuştur. Velayet düzenlemesinde çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde asıl olan küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Toplanan deliller, tanık ifadeleri, uzman raporu, velayeti babaya bırakılan diğer çocukların ifadeleri de değerlendirildiğinde ortak çocuk Zeynep’in velayetinin kardeşlerin ayrılmaması da düşünülerek babaya verilmesi menfaatinedir. Açıklanan sebeple bölge adliye mahkemesi kararının ortak çocuk Zeynep’in velayeti, buna bağlı olan iştirak nafakası ve baba ile bu çocuk arasında kurulan kişisel ilişki yönlerinden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Davalı-davacı erkeğin tedbiren velayete ilişkin temyiz dilekçesinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, yukarıda 2-b bendinde gösterilen sebeple; … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 25.01.2018 tarih 2017/958 esas – 2018/44 karar sayılı kararının ortak çocuk Zeynep’in velayeti, buna bağlı olan iştirak nafakası ve baba ile bu çocuk arasında kurulan kişisel ilişki yönlerinden BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2-a bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 27.03.2019 (Çrş.)