YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.03.2005 Esas: 2005 / 2246 Karar: 2005 / 6205

Yabancı Para Üzerinden Düzenlenmiş Bonoya Dayalı Takipte Faiz

Özet:

Takibe konu bono, yabancı para üzerinden düzenlenmiştir. Kambiyo senetlerinde alacaklı, vade tarihinden itibaren faiz talep edebilir. Yabancı para alacağı takip tarihinde TL’ye çevrilmiştir. Bu durumda vade tarihinden takip tarihine kadar Devlet bankalarının yabancı para ile açılmış yıllık vadeli mevduat hesaplarına ödedikleri en yüksek faiz talep edilebilir. Takip tarihinden sonra ise ticari işlerde uygulanan avans faizi talep edilebilir.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlattığı takibe konu bono, yabancı para alacağı üzerinden düzenlenmiştir. T.T.K.’nun 690. maddesinin gönderilmesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 637/2. maddesi gereğince alacaklı vade tarihinden itibaren faiz isteyebilir. İİK’nun 68/3. maddesi gereğince yabancı para alacağı takip tarihindeki TL’ye çevrilmiş olmakla alacaklı vade tarihinden takip tarihine kadar 3095 Sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince yabancı para alacağı için Devlet banklarının yabancı para ile açılmış l yıllık vadeli mevduat hesabına ödenen en yüksek faizi talep edebilir. Takip tarihinden sonra ise tahsil tarihine kadar 4489 Sayılı Yasa ile değişik 3095 Sayılı Kanunun 2. madde gereğince ticari işlerde uygulanan avans faizi üzerinden anılan yasa koşullarında faiz talep edebilir. Borçlu takipten sora uygulanması istenen reeskont faizine itiraz etmeyerek oranına karşı çıkmış olduğundan takip tarihinden sonraki uygulanacak reeskont faiz oranları gözetilerek faize ilişkin itirazın yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda incelenerek ayrıntılı şekilde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.