YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.05.2016 Esas: 2015 / 11227 Karar: 2016 / 4220

Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Kararı Verilebilmesi İçin Edinme Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İhtar Tebliğ Edilmiş Olmalıdır.

Özet:

Davacı, iktisap ve işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye talebinde bulunmuştur. Yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye kararı verilebilmesi için edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirilmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra dava açılmış olmalıdır. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinme tarihinden itibaren bir ay içinde ihtar edilmiş olması zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyaç iddiasının ispatı gerekir. 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş, ancak dosyada pullarının olmadığı gibi davanın niteliği itibariyle de duruşmaya tabi olmadığından duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iktisap ve işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulü ile davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin dava konusu taşınmazı 07.06.2013 tarihinde satın aldığını, 1 aylık yasal süre içerisinde davalı-kiracıya ihtarname gönderdiğini, ancak davalının halen işyerini tahliye etmediğini, müvekkilinin kendisine ait bir işyeri kurmayı ve ticaret yapmayı düşündüğünü ileri sürerek davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının öğretmen olduğunu, ihtiyaç iddiasının samimi ve zorunlu olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının, dava konusu taşınmazda bir işyeri kurmak ve ticaret yapmak istediği ve bu amaçla dava konusu taşınmazı satın aldığı, tanık beyanlarından da ihtiyacın samimi ve gerçek olduğunun anlaşıldığı gerekçesi ile davanın kabulü ve tahliyeye karar verilmiştir.

Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK.’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.

Olayımıza gelince; davacı dava konusu taşınmazı 07.06.2013 tarihinde iktisap etmiş ve 05.07.2013 tarihinde davalı adına keşide ettiği ihtarla kiracısı bulunulan taşınmazı ihtiyacı için satın aldığını, kiralananı tahliye etmesini bildirmiş ve ihtar davalıya 09.07.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda ihtar 1 aylık süre içinde tebliğ edilemediğine göre TBK’un 351. maddesinde düzenlenen yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma koşullarının oluştuğundan söz edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.