YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 31.10.2017 Esas: 2017 / 3199 Karar: 2017 / 8652

6306 SK Kapsamında “Riskli Yapı” Şerhi Konulan Taşınmaz Üzerinde Yeni Bina Yapılması, Kat Karşılığı Verilmesi vs Gibi 2/3 Çoğunlukla Alınacak Kararlar Riskli Binanın Yıkılmasından Sonra Alınabilir.

Özet:

Dava, kat malikleri kurulu kararlarının iptali istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazın kat mülkiyeti hükümlerine tabi olduğu ve taşınmaz üzerinde “riskli yapı” şerhi bulunduğu dosya kapsamı ile sabittir. 6306 Sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı” şerhi konulan taşınmaz üzerinde yeni bina yapılması, kat karşılığı verilmesi gibi 2/3 çoğunlukla alınacak kararlar, binanın yıkılmasından sonra alınabilir. Davaya konu kat malikleri kurulu kararının alındığı tarihte riskli yapı henüz yıkılmamıştır. Kat mülkiyeti hükümlerine tabi binanın yıkılarak yeniden yapılması yönündeki kararın 634 SK’nun 45. maddesi gereğince tüm kat maliklerince oybirliği ile alınması gerekir. 

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan 30.06.2016 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili Av. … tarafından istenilmekle, tayin olunan 31.10.2017 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davacı … vekili Av. …, karşı taraftan davalı vekili Av. … geldiler, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Daha sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının ve davalıların ilgili taşınmazda bağımsız bölüm maliki olduğu, taşınmazın riskli yapı olup, tapu kaydına riskli yapı şerhi düşüldüğü ve … Belediyesinden yıkım tebligatı yapıldığı, davalı kat malikinin 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda yasal nisaplara aykırı olarak arsa payı çoğunluğuna dayanılarak kararlar alındığı, kat mülkiyeti devam ettiği sürece alınan kararların kat malikleri kurulu kararı olduğu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre oybirliği ile alınması gerektiği sebebiyle 19/10/2015 tarihli kat malikleri kurulu kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan iptali istenilmiş, mahkemece; taşınmazın riskli yapı kararı, yıkım kararı, taşınmazın yıkımından sonra arsa olarak terkinine ilişkin tapu kayıtları ve özellikle 6306 Sayılı Kanunda 14/04/2016 tarihli ve 6704 Sayılı Kanunun 23. maddesi ile yapılan değişikliğe göre, 6306 Sayılı Kanunun 6. maddesi değişmiş olduğundan, artık 19/10/2015 tarihinde 2/3 çoğunlukla alınan kararın hukuka uygun olarak alınmış bir karar olduğundan, bu kararın iptaline yönelik davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı  vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 19/10/2015 tarihli kat malikleri kurulu kararların iptali istemine ilişkindir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, dava konusu 776 ada 33 parselde kat mülkiyeti kurulu olduğu, ana taşınmazda 15 bağımsız bölüm bulunduğu, 22.10.2014 tarihinde 6306 Sayılı Kanuna göre “riskli yapıdır” şerhi konulduğu anlaşılmıştır.

19.10.2015 tarihli kat malikleri toplantısında alınan kararların 2/3 ten fazla bir çoğunlukla kabulü (riskli yapı olduğu kesinleşen taşınmazla ilgili uygulama konusunda şirketlerin teklifleri, karar katılmayan maliklere uygulama yönetmeliği 15/2 gereğince ihtarname gönderilmesine, süresi içerisinde ilgili şirketin teklifinin kabul edilmesi kabul edilmediği takdirde arsa payının açık arttırma sureti ile satılacağının bildirilmesi görüşülmüştür.)

Arsa paylarının 2/3 çoğunluğu ile … Gıda Turizm İnşaat Ltd. Şti. tarafından sunulan kat karşılığı inşaat yapmak üzere binanın yenilenmesi teklifinin 2/3’den fazla bir çoğunlukla kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. 6306 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasına göre, üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatları aranmaksızın bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce re’sen terkin edilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır.

Bu çerçevede parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

Bu hüküm anataşınmaz üzerinde yapının yıkılıp kat mülkiyetinin veya kat irtifakının sona ermesinden sonra uygulanabileceğinden dava konusu taşınmaz üzerindeki yapı davanın devamında yıkılmış ise de davaya konu kat malikleri kurul kararın alındığı tarihte yapının halen mevcut olduğu, kat mülkiyetinin kurulu bulunduğu dikkate alındığında binanın yıkılarak yeniden yapılması yönünde kararın Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45. maddesi gereğince tüm kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkün olduğundan bu koşulu sağlamayan 19.10.2015 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali yerine yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, Yargıtaydaki duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 1.480,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacıya verilmesine, temyiz harcının istek halinde iadesine 31.10.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.