YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 15.02.2018 Esas: 2017/3667 Karar: 2018/995

Trafik Kazası – Taşımacılık Sigortası

Özet :

Taşımacının sorumluluğu, yolcunun taşıta bindiği yerden başlayıp, gideceği yerde taşıttan güvenli bir biçimde inmesine kadar süreceğine göre, otobüsün kalkış yerindeki terminalde bekleme sırasında ve varış yerindeki terminalde iniş ve terminalden ayrılış sırasında, terminal dışındaki ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme yerlerinde yolcunun uğrayacağı zararlar sorumluluk kapsamında ve Taşıma Sigortasının güvencesi altında olacaktır.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Davacı vekili, davacının murisi 14.01.2005 tarihinde … ten …’a gelmek üzere davalı … şirketine sigortalı … plaka sayılı otobüste seyahat etmekte iken herhangi bir durağın olmadığı ve herhangi bir şeyin olmadığı otobüs şoförünün dikkatsizliği sonucunda yol kenarında indirdikten sonra yoldan geçmekte olan … plaka aracın çarpması sonucunda vefat ettiğini, ceza dosyasının açıldığını, davacının murisinin kaza geçirdi yerine ve kazanın 4925 sayılı KTK’nun kapsamında olup olmadığının ve davalı … şirketinin tazminat ödeme yükümlüğü bulunup bulunmadığının tespiti ile kazanın 4925 sayılı KTK kapsamında olduğu ve davalının tazminat ödeme yükümlüğü bulunduğu sonucuna varılması durumunda davacı bakımından maddi tazminatın hesaplatılarak ve temerrüt tarihinden işleyecek faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. Davalı … şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; bariyerleri aşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yolcunun ve ona çarpan kamyonet sürücüsünün kusuru ile taşımacının sorumluluğu yönünden nedensellik bağı kesildiğinden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Sorumluluk ve Sigorta” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup; Kanunun 17. maddesinde “Şehirlerarası ve Uluslararası yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından dolayı sorumludurlar” düzenlemesi yapıldıktan sonra, 18. maddesinde “Taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun’un 17. maddesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar” düzenlemesine yer verilmiştir. Davaya konu kazayı yapan aracın, kaza tarihi itibariyle Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin davalı olduğu sabittir. Somut olayda, davacı yolcu otobüsünde yolcu olarak taşınmakta iken davaya konu kaza meydana gelmiştir. Mahkeme, kazanın oluşumuna dair kusur raporu almaksızın ceza yargılaması sırasında alınan kusur raporuna atıfta bulunarak dava konusu olayda taşımacının yolcusunu uygun olmayan yerde indirmesi ile yolcunun ölümü arasında, taşımacının sorumluluğu yönünden, nedensellik bağının yolcunun ve ona çarpan sürücünün kusuru ile kesildiği, bariyerleri aşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yolcunun ve ona çarpan kamyonet sürücüsünün kusuru ile, taşımacının sorumluluğu yönünden nedensellik bağı kesildiği için davacının davalı şirketten tazminat talep edemeyeceği, tazminatın koşulları oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yolcu, biletini alıp terminale girdikten sonra taşımacının sorumluluğu başlayacak olmasına göre, tam bu sırada Taşıma Sigortası’nın güvencesi altına girilmiş olunacaktır. Taşımacının sorumluluğu, yolcunun taşıta bindiği yerden başlayıp, gideceği yerde taşıttan güvenli bir biçimde inmesine kadar süreceğine göre, otobüsün kalkış yerindeki terminalde bekleme sırasında ve varış yerindeki terminalde iniş ve terminalden ayrılış sırasında, terminal dışındaki ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme yerlerinde yolcunun uğrayacağı zararlar sorumluluk kapsamında ve Taşıma Sigortasının güvencesi altında olacaktır. Yolculuk boyunca duraklamalar, uğrak ve mola yerleri de taşımacının sorumluluğu kapsamında olmasına göre, belirtilen yerlerde doğacak zararlar Taşıma Sigortasından karşılanacaktır. Somut olayda, taşımacının yolcusunu durak harici yerde indirip indirmediği, bu anlamda taşımacının bir kusuru bulunup bulunmadığı irdelenmeksizin bir karar verilmiştir. Mahkemece yapılması gereken iş, davalı … şirketinin sigortalısı taşımacının davacı desteği yolcusunu durak harici yerde indirip indirmediği, bu anlamda taşımacının bir kusuru bulunup bulunmadığını da irdeleyen ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 15/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.