YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 04.04.2019 Esas: 2016/7874 Karar: 2019/2453

Akde Aykırılık (Ölünceye Kadar Bakma Akdi) Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil – Davadan Feragat – Sonuçları

Özet:

Dava, akde aykırılık (ölünceye kadar bakma akdi) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Bakma borcu her an doğan, yürüyen, her gün yükümlülük zincirine yeni bir halka ekleyen, sürüp giden, sözleşmenin yapıldığı andan ortadan kalkmasına kadar devam eden sürekli bir borçtur. Davacı ilk davadan vazgeçmekle, ancak o davanın açıldığı tarihe kadar oluşan olayların doğurduğu hukuki sonuçtan feragat etmiştir. Bakma borcuna riayetsizlik feragatla reddedilen ilk davadan sonra da devam etmişse bu son duruma dayanılarak yeni bir dava açılmasına engel yoktur. Bir başka ifadeyle önceden reddedilen dava eldeki dava bakımından kesin hüküm teşkil etmez.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL 

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, akde aykırılık (ölünceye kadar bakma akdi) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacı, davalı ile 27.12.2010 yılında evlendiklerini ve evlenmeden 6 gün önce dava konusu … ada … parsel sayılı taşınmazı ölünceye kadar bakma akdi ile davalıya temlik ettiğini, ancak davalının bakım yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile taşınmazın adına tesciline ve ölünceye kadar bakma akdinin feshine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının aynı nedenle daha önce … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde aynı taşınmazla ilgili dava açtığını, davasından feragat etmesi üzerine anılan davanın reddedildiğini bu nedenle eldeki davanın kesin hüküm nedeni ile reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, … 2. Aliye Hukuk Mahkemesinin 2012/300 E sayılı dosyasında eldeki davada davacının ileri sürdüğü sebeplerin, tarafların ve dava konusu taşınmazın aynı olduğu, anılan davanın feragat nedeni ile reddine karar verildiği gerekçesiyle davanın kesin hüküm nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı ile davalının 27.12.2010 tarihinde evlendikleri, davacının kayden maliki olduğu çekişme konusu … ada … parsel sayılı taşınmazı 21.12.2010 tarihinde ölünceye kadar bakma akdi ile davalıya devrettiği, davacının 18.06.2012 tarihinde … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2012/300 E sayılı davalının bakım yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle dava açtığı, ancak davacının davalı ile haricen anlaştıklarını belirterek davadan feragat etmesi üzerine 09.05.2013 tarihinde davanın reddine karar verildiği ve anılan kararın temyiz edilmeden 09.09.2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği ve 6100 sayılı HMK’nun 303. maddesinde düzenlendiği üzere kesin hükümden söz edilebilmesi için her iki davanın taraflarının dava sebeplerinin ve ile davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir.

Öte yandan, bakma borcu her an doğan, yürüyen, her gün yükümlülük zincirine yeni bir halka ekleyen, sürüp giden, sözleşmenin yapıldığı andan ortadan kalkmasına kadar devam eden sürekli bir borçtur.

Somut olayda davacı ilk davadan vazgeçmekle, ancak o davanın açıldığı tarihe kadar oluşan olayların doğurduğu hukuki sonuçtan feragat etmiştir. Bakma borcuna riayetsizlik feragatla reddedilen ilk davadan sonra da devam etmişse bu son duruma dayanılarak yeni bir dava açılmasına engel yoktur. Bir başka ifadeyle önceden reddedilen dava eldeki dava bakımından kesin hüküm teşkil etmez.

Hal böyle olunca, ilk davadaki feragattan sonraki dönemde davalının bakım borcunu yerine getirip getirmediği araştırılmadan yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.

Davacının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.