YARGITAY 18.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.10.2004 Esas: 2004 / 7723 Karar: 2004 / 7720

Ancak Çekişmesiz ve Kesinleşmiş Olan Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faize Karar Verilebilir.

Özet:

Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması ve işlemiş faizin tahsili talebine ilişkindir. Çekişmesiz ve kesinleşmiş kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi halinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faizin uygulanmasına karar verilebilir. Somut olayda, kesinleşmiş bir kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır. Bu durumda kamulaştırma işleminin kesinleştiği ve mülkiyetin idareye geçtiği tarihten itibaren yasal (reeskont) faize karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması, birleştirilen davada ise işlemiş faiz alacağının davalı taraftan tahsili ile faize hükmedilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraflar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Anayasa’nın 4709 Sayılı Yasa ile değişik 46. maddesinin son fıkrası hükmüne göre, ancak çekişmesiz ve kesinleşmiş kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi halinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faizin uygulanmasına karar verilebilir.

Faiz alacağı davasında ise ortada kesinleşmiş bir kamulaştırma bedeli bulunmayıp aksine kamulaştırma bedelinin artırılması için açılmış halen derdest olan bir dava bulunmaktadır. Bu halde mahkeme kamulaştırma işleminin kesinleştiği ve mülkiyetin idareye geçtiği 07.07.2001 tarihinden itibaren yasal (reeskont) faizine hükmedilmesi ile yetinmesi gerekirken, yasal (reeskont) faiz oranı yerine avans faizinin esas alındığı ve kamulaştırma bedelinin artırılması davası kesinleşmiş varsayılarak artırılan bedel üzerinden hesap yapıldığı bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuş olması,

Öte yandan, faiz talebi ile açılan davanın açıldığı (ıslah edildiği) 12.03.2004 tarihi sonrası için faize hükmedilmemiş olması da doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 25.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.