YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.02.2016 Esas: 2016 / 2904 Karar: 2016 / 2429

Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Kararın Temyiz Edilmesi Anlaşma İradesinden Dönme Niteliğinde Olup Bu Durumda Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Görülmelidir.

Özet:

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Hüküm kesinleşinceye kadar anlaşmalı boşanma iradesinden dönmeyi engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanmaya ilişkin kararın temyiz edilmesi, anlaşma iradesinden dönme niteliğindedir. Bu durumda dava çekişmeli boşanma davası olarak görülmelidir. Açıklanan nedenlerle, taraf delilleri toplanarak gerçekleşecek sonuca göre karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır. 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2016