YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 23.12.2014 Esas: 2014/22922 Karar: 2014/19329

Araç Satışı – Vekaletname – Ticari İş – Görevli Mahkeme

Özet :

Davacı tacir ise de, davalılar gerçek kişi olup, ticari bir ilişkinin varlığı da açık şekilde belli değildir. Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmalıdır.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada … 10. Asliye Hukuk Mahkemesi ile … 6. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Dava, alacak istemine ilişkindir.

Asliye Ticaret Mahkemesince, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ticari dava olmadığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise; davanın her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1. maddesinde her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre bir uyuşmazlığın ticari nitelikte olabilmesi için, her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.

Somut olayda uyuşmazlık, davacı şirketin, davalı gerçek kişilere ayrı ayrı verdiği vekaletnamelerle davacı şirkete ait çekici tırların dava dışı şirkete satıldığı ancak satış bedelinin ödenmediği iddiasıyla açtığı alacak istemine ilişkindir. Dava dilekçesi içeriği ve tüm dosya kapsamına göre, dava vekaletnamenin kötüye kullanılması ve sebepsiz zenginleşme iddiasına dayalı alacak davası niteliğinde olup, her ne kadar davacı tacir ise de davalıların gerçek kişi olmasına ve taraflar arasında ticari bir ilişkinin var olduğu hususunun kesin ve net olmamasına göre ticari dava niteliğinde bulunmayan davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince … 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.